آزمون منطق پایه دهم

1.
قیاس زیر چه نام دارد؟
-این عدد صحیح یا زوج است یا فرد      
- لیکن زوج است
2.
در کدام قضیه، اجتماع دو امر محال ولی ارتفاع آن جایز است؟
3.
قضایای «فکر یا تعریف است یا استدلال» و «ماده قضیه یا تجربی است یا تاریخی» و «انسان یا به اندازه ی کافی تلاش نمی کند یا موفق می شود»به ترتیب کدامیک از اقسام منفصله است؟

4.
در کدام مورد هر دو قضیه حملی است؟
5.
اگر گفته شود: آن گاه ج د است که الف ب باشد»،«توانا بود هر که دانا بود»،«خوب درس بخوانم تا در امتحان نگرانی نداشته باشم» به ترتیب کدام مورد ترسیم شده است؟
6.
در قضایای سالبه ............مصادیق محمول و در قضایای موجبه................از مصادیق محمول مورد نظر گوینده هستند.
7.
کدام یک از عبارات زیر از شرایط اعتبار یک قیاس اقترانی حملی نیست؟
8.
به ترتیب بگویید که علامت موضوع در قضیه«تهران پایتخت ایران است» و علامت محمول در قضیه«بعضی الف ب هستند» کدام است؟
9.
حد وسط در شکل ................ در هر دو مقدمه در جایگاه موضوع و در شکل..............در جایگاه محمول 
10.
هر گاه دو قضیه ، «هر ایرانی آسیایی است» و « هیچ ایتالیایی آسیایی نیست» دو مقدمه قیاس اقترانی حملی قرار گیرد و نتیجه قیاس«هیچ ایرانی ایتالیایی نیست» باشددر مورد این قیاس چه می توان گفت؟
11.
هر گاه دو قضیه «هر الف ب است/ هر الف ج است» مقدمات قیاس را تشکیل دهند و نتیجه قیاس «هر ب ج است» باشد شکل و اعتبار قیاس کدام است؟
12.
 علامت موضوع و محمول در قضیه محصوره موجبه کلی، به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟
13.
کدام گزینه می تواند مقدمات قیاسی را تشکیل دهد که نتیجه اش «بعضی الف ج نیست» باشد؟
14.
قیاس زیر چه نام دارد؟

 -اگر این موجود گربه باشد آنگاه پرنده نیست.
-ولکن این موجود گربه است
15.
در کدام گزینه دامنه مصادیق موضوع و محمول به درستی مشخص شده است؟
16.
قیاس زیر شکل چندم است؟
 
بعضی نوشیدنی ها قند دارند.
هیچ نمکی قند ندارد.
بعضی نوشیدنی ها نمک نیستند.
 
17.
در استدلال زیر چند علامت منفی برای موضوع و محمول ها وجود دارد؟
 
بعضی انسان ها موفق هستند.
هر انسانی ناطق است.
پس بعضی ناطق ها موفق اند.
18.
در کدام حالت قیاس نتیجه بخش نیست؟
19.
کدام قضیه مانعه الرفع است؟
20.
کدام یک از قیاس های زیر یک قیاس اتصالی نامعتبر است؟