آزمون دین و زندگی پایه یازدهم (دانستنی های ازدواج سالم)

1.

مَهریه هدیه ای است که مرد به زن میدهد.

2.

ازدواج مقوله ای (( شانسی)) است که تنها بعد از ازدواج می توانیم از درون آن آگاه شویم.

3.
دختری که در خیابان به درخواست ازدواج دیگران رٱسا پاسخ می دهد،نشان می دهد که در خانواده ای زندگی می کند که برای هم هیچ ارزشی قائل نیستند.
4.

شهرت ،ثروت و موقعیت اجتماعی خانواده به مفهوم شرافت خانوادگی نیست.

5.

کدام گزینه درباره نحوه آشنایی برای ازدواج صحیح است؟

6.

کدام گزینه برای آشنایی برای ازدواج از طریق فضای مجازی" صحیح نیست"؟

7.

کدام گزینه در مورد روابط پیش از ازدواج و دوست شدن ها صحیح است؟

8.

قواعدجلسه خواستگاری در کدام گزینه بیان شده است؟

9.

ویژگی های فرد تحقیق کننده برای طرف مقابل در امر ازدواج:

10.

منابع تحقیق برای ازدواج :

11.

پرسش های تحقیق عبارت است از پرسش درباره :

12.

معیارهای اصلی انتخاب همسر:

13.

معیار های فرعی انتخاب همسر:

14.

کدام گزینه در موردمعیار سطح تحصیلات همسر "صحیح است"؟

15.

شرایط برگزاری جشن ها و مراسم عروسی: