آزمون مطالعات اجتماعی درس 1 تا 12

1.
بیت ((تو اول بگو با کیان زیستی /من آنگه بگویم که توکیستی؟به کدام مورد اشاره دارد.
2.
انسان از هم نشینی وصحبت با --------------------لذت می برد.
3.
بعداز انتخاب دوست کدام موضوع در آداب دوستی مهم است 
4.
برای کدام رفتار مقابل حد ومرزی مشخص وجود دارد 
5.
تصمیم گیری یعنی ......
6.
کدام مورد از آثارتصمیمات مهم در زندگی انسان نمی باشد.
7.
دومین مرحله تصمیم گیری کدام است
8.
مهمترین منبع غذایی ما کدام است
9.
کدام محصول ر ا میتوان قبل از ورود به بازار در سرد خانه نگه داری کرد.
10.
آثار علمی ایران در زمان قدیم به چه زبانی بوده است 
11.
معروف ترین بیمارستان دوره اسلامی  کدام بود
12.
کاروانسرای شاه عباسی در کدام شهر ساخته شده است .