آزمون فارسی از بخش زمان های فعل

1.
طرز ساخت ماضی بعید:
2.
بن + ه + باش + شناسه :
3.
می + بن + شناسه طرز ساخت......... است.
4.
"می نشستم" چه ساختی دارد؟
5.
"می خواهید" چه ساختی دارد؟
6.
ماضی ساده "نوشتن" را صرف کنید.(جواب را پشت سر هم و با یک فاصله بنویسید.)
پاسخ‌های درست:
شامل تک تک کلمات: نوشتم نوشتی نوشت نوشتیم نوشتید نوشتند
7.
طرز ساخت "مضارع التزامی":
8.
در عبارت "می آیی و می روم من از هوش" کدام  گزینه در مورد فعل اول درست است؟
9.
ایستاده باشند" چه ساختی دارد؟
10.
در عبارت یک "دم از خدمتت نیاسودمی" کدام گزینه در مورد نیاسودمی صحیح است؟
11.
در عبارت "آن شنیدستی که در اقصای دور" کدام گزینه در مورد شنیدستی صحیح است؟
12.
"خوانده است" ماضی نقلی سوم شخص مفرد است.
13.
-"خواهید نوشت" فعل ماضی التزامی دوم شخص جمع است.
14.
"ساخته بودید" ماضی بعید دوم شخص مفرد است.
15.
"داری می نویسی" چه ساختی دارد؟
16.
 کدام گزینه ها، مضارع التزامی "گفتن" را صرف کرده است؟
(دو گزینه را انتخاب کنید.)
17.
همه گزینه ها فقط "فعل ماضی" دارد به جز گزینه های .....
(دو گزینه را انتخاب کنید.)
18.
"بن ماضی" و "بن مضارع" کدام مصدرها صحیح نیست.
(دو گزینه را انتخاب کنید.)
19.
ساخت فعل کدام گزینه ها صحیح است؟
(چند گزینه انتخاب کنید.)
20.
در کدام گزینه ها "فعل های مضارع" در کنار ماضی های آن قرار گرفته است؟
(3 گزینه انتخاب کنید.)