آزمون علوم اجتماعی پایه هفتم

1.
پر تراکم ترین ناحیه کشور کجاست؟
2.
کدام یک از موارد زیر جز آب های زیرزمینی نمی باشد؟
3.
چرا خاک مناطق داخلی و جنوبی ایران برای کشاورزی مناسب نیست؟
4.
گردشگری نقش مهمی در افزایش ................مردم منطقه دارد. 
5.
کدامیک از موارد زیر جز غیر مادی میراث فرهنگی نیست؟
6.
یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است؟
7.
کدامیک از موارد زیر در نقشه راه ها مشخص نشده است؟
8.
معبد چغازنبیل متعلق به کدام تمدن است؟ 
9.
کدام پادشاه دستور داد نقش برجسته بر روی بیستون حجاری شود؟
10.
کدام یک از پیامبران در مصر می زیستند؟