آزمون پیام های آسمانی پایه نهم درس 11

1.
براساس سخن پیامبر علت پیدایش گرسنه یا پابرهنه در میان مردم چیست؟
2.

ازآیه «الَّذینَ یُنْفِقونَ اَموالَهم باللَّیلِ والنَّهارِسِرَّاًوَعلانیةً فَلَهُم اَجرُهُم عندَرَبِّهِم ولاخَوفٌ عَلَیْهم ولاهُم یَحزنونَ» کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

3.
کدام مورد درباره «انفاق» درست نمی‌باشد؟
4.
کدام یک از اثرات گسترش انفاق درجامعه نیست؟
5.
انفاق‌های واجب کدامند؟
6.
انفاقی که به برخی دارائی ها (غلات،دام،سکه) تعلق می‌گیرد چه نام دارد؟
7.
زکات شامل کدام یک ازموارد زیر نمی‌شود؟
8.
خمس به کدام بخش از درآمد تعلق می‌گیرد؟
9.
خمس را باید به چه کسی پرداخت کرد؟
10.
کدام یک از موارد مصرف خمس می باشد؟
11.
عبارت «توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان» یکی از حکمت‌های .............. است.
12.
این سخن رسول اکرم (ص) به ارزش کدام یک از موارد انفاق اشاره دارد؟
«برای یک مسلمان در برابر انجام هر درهم آن وزن کوه احد حسنات خواهد داشت.»
13.
بر اساس فرمایش پیامبر خدا (ص)، انفاق مال از جانب ثروتمندان موجب ................... می‌شود.
14.
در خصوص خمس، کدام گزینه نادرست است؟
15.
کدام‌یک از انفاق‌های موجب حفظ آبروی یک مسلمان می‌شود؟
16.
چرا پاداش قرض دادن بیشتر از صدقه دادن است؟
17.
در دوران ظهور حضرت مهدی(عج)، عقل انسان‌ها به نهایت رشد و کمال خود می‌رسد و از سوی دیگر در جامعه فقیری پیدا نمی‌شود. رابطۀ بین این دو موضوع چیست؟
18.
طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص)، کدام مورد جزء سه عملی نیست که حتی پس از مرگ نیز قطع نمی‌شوند؟
19.
چند مورد در مورد ارزش قرض دادن درست است؟
الف) در برابر هر درهمی که قرض داده، هم وزن کوه احد، حسنات خواهد داشت.
ب)  اگر برای دریافت آن مدارا به خرج دهد، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.
ج) انفاق مال در قالب قرض، فعالیت و کسب و کار را به دنبال خود دارد.
20.
به کدام‌یک از این دسته‌ها زکات تعلق می‌گیرد و اگر کسی فقیر است چگونه باید زکات فطره را بدهد؟
21.
کدام مورد از شرایط پرداختن زکات فطریه نیست؟
22.
 معنای «وقف» چیست؟
23.
 پیامبر اکرم (ص)، عاقبت مدارا کردن در دریافت قرض را چه می‌دانند؟
24.
گزینه نادرست را انتخاب کنید.
25.
کدام گزینه در مورد فواید پرداخت زکات صحیح می‌باشد؟
26.
اصل معنای کلمه زکات یعنی چه وبه چه نوع انفاقی گفته می شود؟
پاسخ‌های درست:
شامل: کات در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست و به نوعی از انفاق گفته می شود که به برخی از دارای یهای انسان تعلق میگیرد انفاق واجب است.
27.
عدم پرداخت زکات چه پیامدی برای صاحبان اموال دارد؟
پاسخ‌های درست:
شامل: اگر زکات اموال داده نشود، خداوند نعمت هایش مثل بارندگی، حاصل خیزی، فراوانی و... را از صاحبان آنها بازمی دارد.
28.
انفاق چند نوع است و برای هر نوع مثال بزنید: 
پاسخ‌های درست:
شامل: انفاق بر دو نوع است: واجب و مستحب. انفاق های واجب عبارت اند از: زکات و خمس. انفاق های مستحب عبارت اند از: قر ض الحسنه، وقف
29.
نتیجه وقف را بنویسید: 
پاسخ‌های درست:
شامل: نتایج وقف، منفعت رساندن به تمام مردم یا مردم مستحق است؛ بنابراین اگر در جامعهٔ اسلامی وقف رایج شود، بسیاری از اموری که نفع آن به عموم مردم م یرسد، توسط خود مردم انجام م یشود و دیگر تمامی کارها بر دوش دولت قرار نم یگیرد.
30.
قرض چه نوع انفاقی است و چرا قرض گرفتن در حالت بی نیازی نهی شده است؟ 
پاسخ‌های درست:
شامل: انفاق واجب است. چرا که درخواست از دیگران آبروی انسان را در معرض خطر قرار می دهد.