آزمون صورت های مالی پودمان 4

1.
آخرین مرحله در چرخه حسابداری معمولا عبارتست از ......
2.
کدام یک از حسابهای زیر در بستن حسابهای دایمی یک حساب رابط است 
3.
کدامیک از حسابهای زیر جزو حسابهای دایمی محسوب می شود 
4.
برای  بستن حساب درآمد و هزینه از چه  حسابی استفاده می شود 
5.
کدامیک از عبارتهای زیر درست است 
6.
مهمترین اقدام در پایان دوره مالی بعد از تهیه صورتهای مالی کدام است  
7.
در موسسه ای جمع داراییها 30/000/000 ریال و جمع بدهیها 5/000/000 ریال می باشد مانده حساب تراز اختتامی پس از بستن حسابهای دائمی چند ریال است 
8.
کدام یک از حسابهای زیر جزء حسابهای موقت محسوب می شوند 
9.
پس از افتتاح حسابهای دائمی در سال جدید مانده ی حساب تراز افتتاحی برابر است با ...
10.
مانده حساب برداشت در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود 
11.
 از جمله دلایل بستن حسابها در پایان دوره مالی چیست 
12.
پس از بستن حسابهای موقت تنها حسابهایی که مانده بدهکار دارند عبارتند از 
13.
در پایان دوره مالی حسابهایی که بیانگر عملکرد واحد اقتصادی طی سال مالی بوده اند مانده آنها باید ...
14.
کدام یک از حسابهای زیر در ابتدای دوره مالی بعد باید با مانده صفر نشان داده شوند 
15.
مانده حساب خلاصه سود و زیان پس از بستن حسابهای موقت و کسر مالیات در کدام گزارش و با چه عنوانی می توان یافت 
16.
کدام یک از گزینه های زیر نادرست است 
17.
هدف از بستن حسابهای دائمی چیست 
18.
تفاوت سیستم نگهداری موجودی کالا در روش ادواری با دائمی در چیست 
19.
کدام  حساب موقت در موسساتی که از سیستم ادواری برای نگهداری موجودی کالا استفاده می کنند وجود ندارد 
20.
کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با یک دانش آموز پایه دوازدهم حسابداری از نظر ماهیت شبیه یک حساب موقت است