آزمون جامع ارزشیابی پایه دوم

1.
کدام دسته از اعداد زیر زوج هستند؟
2.
کدام عدد به عددی که چرتکه نشان می دهد، نزدیک تر است؟
3.
بهراد و باران این ماژیک را اندازه گرفته‌اند. هر یک چیزی می‌گویند. تو بگو چه کسی درست می‌گوید؟
4.

کدام گزینه عبارت مربوط به شکل مقابل را نشان می دهد؟

5.
کدام تکه کاغذ زیر را با تا زدن می توان به 4 قسمت مساوی تقسیم کنی؟
1)
2)
3)
4)
6.
سمیرا در روز جمعه 5 ساعت بازی کرد. 2 ساعت مطالعه کرد. 6 ساعت رفت و آمد به نمایشگاه طول کشید. 2 ساعت نماز و نهار او طول کشید. کدام گزینه نمودار کارهای روز جمعه او را به خوبی نشان می دهد؟
1)
2)
3)
4)
7.
با حذف رقم یکان و دهگان 244+328 جمع تقریبی کدام گزینه صحیح است؟
8.

با توجه به الگوی زیر شکل، کدام گزینه درست است؟

9.

در کدام عدد زیر، رقم صدگان کم‌تر از رقم یکان است؟

10.
 الناز 32 تا مداد دارد. 21 تا از آن ها سیاه و بقیّه رنگی است. چند مداد رنگی است؟
11.
در کدام دسته از کلمه‌ها «و» صدایی ندارد؟
12.
کدام دسته از کلمه ها، صدای آخرشان مثل هم است؟
13.
درخت سرو از درخت کاج ...................... است. درخت سرو ........................... درخت است.
14.
در متن زیر املای چند کلمه درست نیست؟
15.
کدام دسته به ترتیب از کوچک به بزرگ می باشد؟
16.
در کدام جمله، دو واژه‌ی مخالف هم وجود ندارد؟
17.

در کدام گزینه، هم‌معنی همه‌ی کلمه‌ها درست است؟

18.
کدام کلمه‌ها در ابتدا و پایان جمله‌ی در هم ریخته‌ی زیر قرار می‌گیرند؟
19.

نرگس تعدای واژه را در جدول زیر طبقه بندی کرده است. به نظر شما نام گروه (1) و (2) چیست؟

20.

(1) - کسی که حوصله ندارد .....................

(2)- کسانی که گرسنه هستند ..................

(3)- مکانی که در آن ورزش می‌کنند ......................

21.
با توجه به تصویر کره ی زمین مشخص کنید کدام سمت آن روز و کدام سمت شب است؟
22.

 آب بر اثر گرما به بخار تبدیل می‌شود، یعنی مایع به چه چیزی تبدیل می‌شود؟

23.
کدام مشاهده دقیق‌تر است؟
24.

کدام گزینه‌ی زیر چشمه‌ی نور نیست؟

25.

گزینه‌ی درست کدام است؟

26.
شب و روز از گردش ....................به‌وجود می‌آید.
27.

باد چگونه به‌وجود می‌آید؟

28.

صدای نعره‌ی شیر .............. و صدای جوجه .................. است.

29.

کدام‌یک از موارد زیر از فایده های باد نیست؟

30.
کدام گزینه، مراحل رشد لوبیا را به ترتیب نشان می‌دهد؟
31.
نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه بود؟
32.
بزرگ‌ترین پیامبران خدا، به ترتیب در کدام گزینه‌ی زیر آمده است؟
33.
برای خواندن یک نماز دو رکعتی، ابتدا چه کاری انجام می‌دهیم؟
34.

جمله‌ی «اخلاق و رفتار حسن، شبیه اخلاق و رفتار من است.» را چه کسی در مورد امام حسن (ع) گفته است؟

35.
چرا معمولاً کوچک‌ترها به بزرگ‌ترها سلام می‌کنند؟ و چه کسی همیشه زودتر به کودکان هم سلام می‌کرد؟
36.
معنی« وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً » کدام است؟
37.
امام علی در چه روزی و در کجا به دنیا امدند؟
38.
امام حسین می‌فرمایند: 
 
سلام کردن 70 پاداش دارد . ..... پاداش برای کسی که سلام می‌کند و ....... پاداش برای کسی که جواب سلام را می‌دهد.
39.
سخن پیامبر (ص) را کامل کنید.     
 
اگر می‌خواهید خوشبخت باشی، هرگز .........................
40.
چه وقت نماز صبح پایان می‌یابد؟