آزمون جغرافیا 2 پایه یازدهم

1.
کدام گزینه در گروه بیابان های سرد قرار می گیرد؟
2.
کناره های فلات ها با شیب تند به کدام ناهمواری ها در سطح زمین متصل می شوند؟
3.
کدام گزینه نشانگر ((یک نوع))فرسایش در بیابان است؟
4.
کدام اثر فرسایشی نتیجه حرکت یخچال هاست؟
5.
کدام مورد از اشکال فرسایش تراکمی در ساحل دریاست؟
6.
به کدام دلیل نواحی بیابانی برای تحقیقات نجومی و صنایع هوا فضا محل مناسبی است؟
7.
مهم ترین زیست بوم و ذخیره ی زیستی سیاره زمین کدام ناحیه است؟
8.
با توجه به طبقه بندی ((گودی))کم وسعت ترین زیست بوم های جهان در کدام مناطق هستند؟
9.
نواحی بارشی در کشور ما به چند دسته تقسیم می شود و کمترین بارش مربوط به کدام ناحیه است؟
10.
کدام عامل از عوامل موثر بر ناحیه بندی از نظر جغرافی دانان نیست؟
11.
کدام موقعیت در کشور افغانستان بیشترین پراکندگی جمعیت را برخوردار است؟
12.
دو ناحیه مشترک زبانی در مجاورت مرز ایالات متحده امریکا و مکزیک چه نام دارد؟
13.
کدام شهر در ایران به مهم ترین قطب صنایع مصرفی در کشور تبدیل شده است؟
14.
تعیین مرز کدام ناحیه آسان تر است؟
15.
دره هایی به شکل Vبر اثر کدام عامل شکل می گیرند؟
16.
کدام قاره وارد کننده محصولات پلانتیشن است؟
17.
کشور هند سالها در سیطره کدام کشور استعماری قرار داشت؟
18.
نظریه ی فضای حیاتی را چه کسی مطرح کرد؟
19.
حالت انتقالی از نظر دما و فشار در کدام گزینه زیر اتفاق می افتد؟
20.
کدام گزینه تمامی موارد بیانگر محصولات کشت تخصصی (پلانتیشن ) است؟
21.
تاثیر نیروی کوریولیس در هوا کدام است؟
22.
پس از جنگ جهانی دوم کشور امریکا با چه هدفی به مرحله صدور سرمایه علاوه بر صدور کالا اقدام کرد؟
23.
هدف از ایجاد پارک های علم و فناوری در کشور های مختلف گسترش کدام مورد است؟
24.
قدرت خشکی در قالب کدام یک از نظریه های ژیوپلیتیکی قرار دارد و از سوی چه کسی ارایه شده است؟
25.
علت ایجاد کدام بیابان با بقیه متفاوت است؟
26.
کشورهای هند نیجریه و انگلستان کدام نظام سیاسی را دارند؟
27.
مرزهای هند و پاکستان چه نامیده می شود؟
28.
مبدا نظام سیاسی تک ساخت از کدام قاره بوده است؟
29.
امروزه کدام نوع پخش فرهنگی غالب است؟
30.
کدام گزینه بیانگر پخش فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم است؟
31.
منظور از خانواده زبانی چیست؟
32.
مهم ترین و پر گویش ترین زبان های ایرانی که ریشه باستانی مشترک دارند کدامند؟
33.
کدام مورد بیانگر یک ناحیه انتقالی در زیست بوم های جهان است؟
34.
وسیع ترین بیابان گرم در کدام قاره قرار گرفته است؟
35.
به ترتیب باد از چه محلی به محلی می وزد؟
36.
با کم شدن سرعت حرکت یخچال احتمال تشکیل کدام مورن افزایش می یابد؟
37.
کدام قرون به عصر اکتشافات جغرافیایی  معروفند؟و تغییر الگوهای زبانی هم در آن دوره آغاز شد؟
38.
در کدام نوع بارندگی توده های هوای مرطوب در امتداد کوه بالا می رود و سرد می شود؟
39.
کدام گزاره در رابطه با فشار هوا است؟
40.
درنواحی شرقی و مرکزی قاره ها و در نواحی جنب قطبی این نوع آب و هوا وجود دارد