برنامه ریزی توسعه جهانگردی با کد درس 1239005

1.
علامت اختصاری   UNWTO کدام نهاد بین المللی است ؟
2.
درحال حاضر گردشگری در کشورهای بزرگ بعنوان یک فعالیت عمده، بطور متوسط  چه سهمی از تولید ناخالص ملی را در بر میگیرد ؟
3.
ساکنانی که به کشور ی دیگر سفر می کنند در کدام دسته قرار می گیرند ؟ 
4.
مسافران سفر دریایی وتفریحی که توسط کشتی به کشوری می روند و هرشب برای خوابیدن به کشتی باز می گردند .جز کدام دسته از بازدید کنندگان محسوب می شوند ؟
5.
مسیر هایی چون جاده ابریشم در چه سطحی از برنامه ریزی قرار دارد ؟
6.
برنامه ریزی توسعه جهانگردی به عنوان یک نظام یک پارچه ،مبتنی بر چه عاملهایی می باشد ؟ 
7.
اینک کدام منطقه  سریع ترین حرکت را در مسیر توسعه جهانگردی تجربه می کند ؟ 
8.
از دیدگاه میل و موریسون ،چهار جز نظام گردشگری کدام است ؟
9.
رویکرد ......... به برنامه ریزی مستلزم در دسترس بودن اطلاعات کافی درباره نظام ،به منظور درک و تحلیل آن است ؟
10.
آخرین مرحله از فرایند برنامه ریزی کدامیک از موارد زیر را شامل می شود ؟ 
11.
کدام گزینه مراحل فرآیند برنامه ریزی را به ترتیب درست نشان می دهد ؟ 
12.
کدامیک از واژگان فنی برنامه ریزی جهانگردی به رویکرد توسعه برای استفاده از هدایت و تعیین تصمیم گیری اطلاق می شود ؟ 
13.
کدامیک از عوامل زیر به عنوان موثرترین وسیله اجرایی برنامه ریزی توسعه جهانگردی مطرح می باشد ؟ 
14.
سطح برنامه ریزی بین المللی ببیشر به چه موضوعی مربوط میشود؟
15.
کدام یک از انواع برنامه ریزی توسعه جهانگردی به صورت ویژه برای ساختمانهای فوری و یا مجتمع هایی از نوع هتلهای و یا مراکز تجاری انجام می شود؟
16.
تامین مالی برای مطالعات امکان سنجی پروژه های گردشگری در سطح ملی و منطقه ای در کشورهای توسعه یافته با کدام بخش است؟