آزمون شنیداری زبان انگلیسی پایه نهم درس 6

بخش اول : به فایل صوتی با دقت گوش کنید و به سوالات پاسخ دهید.
1.
 Whar's wrong?
2.
Did he break his arm?
3.
What did she do?
4.
How did she hurt?
5.
What's the problehm with him?
بخش دوم : به فایل صوتی گوش کنید و  بیماری هر شخص را مشخص کنید.
6.
Bahman...............
7.
Elham.............
8.
Babak.............
9.
Masood...................
10.
Bahar.................