آزمون جغرافیا 3 پایه دوازدهم درس 5 و 6

1.
مهمترین و خسارت بارترین حرکات دامنه ای، ........ است.
2.
همگرایی صفحات ............ و ..........موجب چین خوردگی و شکستگی بالای سرزمین ایران شده است.دو مورد علامت بزنید.
3.
کدام نوع شکل حوضه آبریز سیل خیز تر است.
یک کلمه
پاسخ‌های درست:
شامل: گرد
4.
نام دیگر تکتونیک چیست؟
5.
همه گزینه ها مربوط به مخاطرات با منشا بیرون زمینی است به جز:....
6.
چنانچه حجم آب رودخانه از میانگین سالیانه.......آن بیشتر شود، سیل رخ می دهد.
7.
معمول ترین نوع خشکسالی کدام است؟
8.
برای اندازه گیری مقدار انرژی ای که زمین لرزه آزاد می کند (بزرگی،) از مقیاس ................. استفاده می شود.
9.
هدف از احداث سدهای تنظیمی چیست؟
10.
از جمله روشهای غیر سازه ای درمهار سیل می باشند.
دو مورد علامت بزنید.
11.
ازنشانه های قبل از وقوع زمین لرزه....به کدام موارد می توان اشاره کرد؟2مورد
12.
جوابهای درست را تیک بزنید.3مورد
13.
هرگونه عامل محیطی که سلامتی و حیات انسان ها و موجودات زنده را تهدید کند یا به اموال و دارایی های انسانها خسارت وارد آورد، ................است
14.
نصب دستگاه های هشداردهنده سیل در مناطق سیل خیز و اطلاع رسانی به موقع به مردم جزو روش...... در مدیریت سیل است.
15.
کدام نوع بارش در ایجاد زمین لغزه موثراست؟