آزمون درس علوم پایه ششم نوبت اول

1.
نام و نام خانوادگی:
شماره کلاس: 
2.
کد ملی
3.
بازیافت کاغذ چه مزایایی دارد
4.
راه شناسایی اسید های صنعتی و اسید های خوراکی به ترتیب کدام گزینه است
5.
کدام گزینه جزو ویژگی های عمومی فلزات نیست
6.
کدام عبارت صحیح نمی باشد
7.
حرکات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث ایجاد کدام یک از پدیده های طبیعی زیر نمی‌شود
8.
هر یک از مواد پلاستیک و گچ در مراحل ساخت کاغذ به ترتیب به چه منظوری استفاده می‌شوند
9.
کدام عبارت صحیح نمی باشد
10.
کدام عبارت صحیح است
11.
کدام گزینه به ترتیب اقدامات قبل، هنگام و بعد از وقوع زمین لرزه است
12.
کدام گزینه صحیح نمی باشد
13.
کدام گزینه صحیح نمی باشد
14.
کدام عبارت صحیح نمی باشد
15.
برای به حرکت درآوردن یک دست سازه از چه روش هایی میتوان استفاده کرد
16.
منشا بیشتر آتشفشان ها و زلزله ها به کدام لایه زمین مربوط می شود
17.
واحد اندازه گیری جرم چیست و برای اندازه گیری وزن جسم ها از چه چیز استفاده می کنیم
18.
اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد
19.
کدام گزینه جزو نیروهای تماسی محسوب می شود
20.
 میزان خرابی ایجاد شده توسط زمین لرزه ها به کدام عامل بستگی ندارد
21.
کدام عبارت صحیح نمی باشد
22.
منشا بیشتر انرژی هایی که استفاده میکنیم چیست