تفکر و سبک زندگی کلاس هفت دو

1.
جمله زیربا کدام گزینه کامل می شود ؟
هویت فردی عبارت است از ویژگیهای جسمانی  ، ------، --------،اخلاقی و عقلانی که موجب --------- او با دیگران می شود.
2.
خودآگاهی یعنی ؟
3.
برای استفاده بهتر از زمان به -----------و ------------و----------------نیازمندیم
4.
به خواسته ها و آرزو هایی که قصد  داریم در زمان معینی به آنها برسیم چه می گوییم ؟
5.
برنامه ریزی به شما کمک می کند تا :
6.
موانع مدیریت زمان چیست؟
7.
روش ( پس ختام )در الگوی مؤثر برای مطالعه را توضیح دهید؟
8.
موانع خودآگاهی را بنویسید؟
9.
بهترین عادت غداخوردن را بنویسید ؟
10.
بهترین زمان مطالعه مناسب را بنویسید؟