آزمون انسان و محیط زیست دروس 3-2-1

1.
یخچال ها چند درصد از حجم کل آبهای شیرین را تشکیل می دهند؟
2.
به چه علت کشاورزی در ایران عمدتا وابسته به آبیاری است؟
3.
کدام گزینه آب خاکستری است ؟
4.
برداشت بی رویه از آب زیر زمینی چه مشکلاتی را به همراه دارد؟
5.
وجود کدام مواد در خاک موجب حاصلخیزی خاک می شود؟
6.
رفع آلودگی خاک به چه روش هایی انجام می گیرد؟
7.
شایع ترین محصولات تراژن کدام گزینه است؟
8.
دلایل رواج کشت گلخانه ای کدام گرینه است؟
9.
حفظ و نگهداری غذا از هر آلودگی ............ نامیده میشود.
10.
نیکل به راحتی توسط گیاه جذب میشود و سبب ........ گیاه میشود.
11.
خاک از منابع .............. است .
12.
مفهوم آلودگی هوا از نظر خلبانان کدام گزینه است؟
13.
تفاوت آلودگی هوای هر منطقه با منطقه ی دیگر به چه عواملی بستگی دارد؟
14.
رنگ های سبز و زرد به ترتیب نشانگر کدام طبقه کیفیت هوا در شاخص کیفیت هوا می باشد؟
15.
آلودگی نوری چه مشکلاتی را در محیط زیست ایجاد می کند؟
16.
چند درصد اوقات و ساعات زندگی انسان در محیط های بسته سپری میشود؟
17.
مهم ترین دلایل آلودگی هوای مکزیکو سیتی کدام گزینه است؟
18.
امروزه ................. مشکل جدی کلان شهر هاست؟
19.
کشور ...... در حال حاضر بزرگترین تولید کننده ی پانل خورشیدی است.
20.
..... به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای دنیا در مقابله با آلودگی هوا شناخته شده است؟