آزمون فارسی پایه دهم رشته تجربی دروس 10 تا 12

1.
واژه های "مشیت -تکلف - تجلی -غنا -رعب "به ترتیب یعنی :.......
2.
معنای چند واژه در برابر آن نا درست است ؟(باری :آفریننده )-(یارا :توان ) -(آکنده :تهی )- (ایستایی :مقاومت )-(خیل :گروه) -(جنود :سپاهی ) -(معرکه :میدان جنگ ) -(علم :درد واندوه ) -(خانفاه :سرا )
3.
در گروه کلمات زیر چند غلط املایی رسم الخطی وجود دارد ؟
صف طویل - جبهه فتح - تلافی شکست -زائر کربلا -بدر وهنین - فضای نفوس - مظهر فقر -آماده ومصلح - رعب ووحشت -فتو حات رزمنده گان 
4.
در عبارت "حال آنکه در معرکه قلوب مجاهدان خدا آرامشی است که حاصل ایمان است ،حکومت دارد ."کدام آرایه ها وجود دارد؟
5.
درکدام گزینه جمله مرکب دیده می شود ؟
6.
معنی درست واژه های " مدفن -محاسن -گلشن -توش -هیئت " به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
7.
در کدام بیت آرایه تشبیه به کار رفته است ؟
8.
در کدام بیت همه آرایه های "تشبیه - تشخیص - حس آمیزی وجناس "وجود دارد؟
9.
نقش کدام واژه در بیت زیر متفاوت است؟
"من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من "
10.
در بیت زیر ضمیر "م" به ترتیب درنقش دستوری ......و........قرار گرفته است .
تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی / چداسازی ای خصم سر از تن من 
11.
کدام مفهوم ازبیت "من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من "استنباط نمی شود ؟
12.
با توجه به بیت زیر معنی "ستوه گشتن و روی پیچیدن از " چیست؟
چو رهام گشت از کشانی ستوه / بپیچید زو روی وشد سوی کوه 
13.
کدام آرایه ادبی در بیت "بشد تیز رهام با خود وگبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر "مشهود نیست؟
14.
در کدام عبارت آرایه اغراق  وجود دارد؟
15.
مفهوم کنایی کدام عبارت نادر ست است؟
16.
در کدام گزینه نوع وکاربرد "را" با بقیه گزینه ها متفاوت است؟
17.
مفهوم کلی کدام گزینه نادرست است؟
18.
در گزینه ....یک واژه ممال دیده می شود .
19.
آرایه درج شده در مقابل کدام گزینه نا درست است ؟
20.
در تمام گزینه ها متمم با دو حرف اضافه آمده است به جز......