آزمون ادبیات فارسی پایه نهم

1.
 از بین واژگان زیر معنی چند واژه درست نیست؟
« فراست : زیرکی - صومعه : دیر – خرقه: لباس - منجی : نجات یافته - کمند : طناب – هَزار : بلبل – سلاله : نسل – خضوع : زاری کردن – عیال : خانواده »
2.
 باتوجه به معنای واژه املای کدام گزینه صحیح نیست ؟
3.
رابطه واژگانی کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
4.
 در همة گزینه ها تشبیه به کار رفته است به جز..
5.
دربیت زیر همه وابسته های اسم وجود دارد به جز
این همه نقش عجب بر در ودیوار وجود            هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
6.
کدام گزینه از نظر جمع ومفرد بودن بابقیه  فرق دارد؟
7.
قافیه کدام یک از ابیات زیر با هم جناس دارد
8.
 در کدام بیت فعل اسنادی (ربطی) دیده نمی شود
9.
مفهوم کدام بیت به عبارت زیر نزدیک است؟
»آدمی باید در محاوراتی که به حضور او در میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، استراق سمع نکند و تا او را با خود در آن
مشارکت ندهند، مداخلت نکند«
10.
 در بیت زیر، مسندها کدامند؟
اقوام روزگار به اخلاق زنده اند                 قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است
11.
در بیت زیر، نقش کدام واژه به  درستی مشخص نشده است؟
آینه چون نقش تو بنمود راست               خودشکن، آیینه شکستن خطاست
12.
 آرایه‌ی ادبی کدام گزینه، نادرست مشخص شده است؟
13.
-بیت « ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی وخدایی / نروم جز به همان ره که توام راهنمایی»چند جمله است؟
14.
در کدام گزینه به نام اثر منثور عطار اشاره گردیده است؟
15.
 در مصرع «در زندگی مطالعه دل غنیمت است» نقش «غنیمت» چیست
16.
در کدام گزینه  مترادف  «دزد  ،  راهزن » آمده است؟
17.
همه ی آثار زیر به تقلید از گلستان سعدی به نگارش در آمده است به جز
18.
در جمله ی  «اگر در خانه ای  شوی  روز گاری دراز صفت آن گویی»  نوع فعل ها به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

19.
 ......  به معنی «با گوشه ی چشم اشاره کردن است»
20.
 بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟
دلا غافــــل ز ســــبحانی، چــــه حاصــــل؟ مطیـــع نفـــسِ شـــیطانی، چـــه حاصـــل؟
21.
آرایه‌ی مقابل کدام گزینه درست آمده است؟
22.
چرا ویکتور هوگو در شعر آرزو می گوید؟ «برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی»
23.
در جملۀ «ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد» معنی زهره چیست؟
24.
در کدام گزینه، واژه ها دارای علامت جمع هستند
25.
کدام یک از گروه های اسمی زیر، با الگوی « هسته + مضاف الیه + صفت » مرتبط است
26.
کدام واژه از نظر ساختمان متفاوت است.
27.
 در کدام گزینه فعل ماضی نقلی به کار نرفته است؟
28.
پیام نهایی قطعه ی(ای مهربان آرزومندم/همواره دوستی خوب و یکدل داشته باشی /تا اگر فردا شادمان
گشتی/با هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید)در کدام بیت آمده است؟
29.
درکدام گزینه «دیشب» نقش قیدی دارد
30.
 نوع ترکیب کدام گزینه با بقیه متفاوت است