آزمون ریاضی پایه نهم

1.
 مجموعه زیر نسبت به کدام عمل بسته است ؟
AM AM, 3K + 1 AM
2.
کدام کسر بین دو کسر روبرو قرار دارد ؟   AM و AM
3.
کدام عدد از بقیه کوچکتر است ؟
4.
حاصل عبارت روبرو کدام است ؟                                                         =AM   AM