آزمون قرآن پایه نهم (2)

1.
کدام گزینه نادرست است ؟
2.
در کدام گزینه معنای عبارت  اَنْ اَقیمُوا الدّین  به درستی آمده است ؟
3.
معنای کلمات « مَیت ، لَعَلَّ» به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است ؟
4.
در کدام گزینه معنای ترکیب « لَیَقولُنَّ » به درستی آمده است ؟
5.
معنای « مُرسِل » در کدام گزینه به درستی آمده است ؟
6.
در کدام گزینه معنای عبارت  رَبِّ السَّمٰـوٰت وَالاَرضِ وَ ما بَینَهُما  به درستی آمده است ؟
7.
کدام گزینه در رابطه با کلمه « سَیِّئات » به درستی نیامده است ؟
8.
در کدام گزینه معنای عبارت « یَحکُمُ بَینَکُم » به درستی آمده است ؟
9.
در کدام گزینه معنای کلمات « خَوف ، مُسَمًّی ، یَحزَنونَ ، اَصحاب» به ترتیب و به درستی آمده است ؟
10.
در کدام گزینه معنای ترکیب  خـٰلِدینَ فیها  به درستی آمده است ؟
11.
در کدام گزینه معنای کلمات « اِتَّبَعُوا ، اِتَّبِعُوا » به درستی آمده است ؟
12.
در کدام گزینه معنای عبارت  وَ هُوَالحَقُّ مِنْ رَبِّهِم  به درستی آمده است ؟
13.
کدام گزینه معادله روبرو را کامل می کند ؟   لـِ + یُدخِلُ ï لِیُدْخِلَ : ....................
14.
کدام گزینه در رابطه با کلمه « فَوز »  درست است ؟
15.
در کدام گزینه معنای ترکیب خَیرًا مِنْهُنَّ  به درستی آمده است ؟
16.
در کدام گزینه معنای عبارت  وَ لا نِسائٌ مِنْ نِساءٍ  به درستی آمده است ؟
17.
کدام گزینه صحیح نیست ؟
18.
در کدام گزینه معنای عبارت  وَ فی اَنْفُسِکُم  به درستی آمده است ؟
19.
مشخصات مقابل مربوط به کدام یک از کلمات است ؟    « به معنای هشدارها و هشداردهندگان ، جمع نَذیر »
20.
معنای عبارت  کَذِبوا بِئایٰتِنا کُلِّها  کدام است ؟
21.
در کدام گزینه معنای کلمات « وَضَعَ ، بَیان ، نَجم » به ترتیب و صحیح آمده است ؟
22.
کلمه « لا تَطْغَوا » به چه معناست ؟
23.
ترجمه صحیح عَلَّمَهَ البَیانَ کدام گزینه است ؟
24.
کدام گزینه صحیح نیست ؟
25.
کلمه « یَقومَ ... بِـ » به چه معنی است ؟
26.
در کدام گزینه معنای ترکیب « قَویٌّ عَزیزٌ » به درستی آمده است؟
27.
 فاسِقون در عبارت  اُولئکَ هُمُ الفاسِـقونَ  به چه معناست؟
28.
در کدام گزینه معنای آیه  لا یَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَة  به درستی آمده است؟
29.
معنای کلمه « عَدن » می شود.............
30.
ترکیب « انْ کُنْتُم تَعلَمونَ » به چه معناست ؟