آزمون فارسی پایه نهم

1.
در کدام گزینه فعل ماضی استمراری وجود دارد؟
2.
کدامیک از افعال زیر مضارع التزامی است؟
3.
از میان گزینه های زیر کدامیک ماضی التزامی است؟
4.
کدامیک واژه ی مرکب است؟
5.
تفاوت دو واژه ی نمکدان و ریاضی دان در چیست؟
6.
کدامیک از واژه ها "وندی" است ؟
7.
وجه مشترک بین ۳ نوع ماضی نقلی،التزامی و بعید در چیست؟
8.
واژه ی "گل" واژه ی ساده است.کدام گزینه ی زیر واژه ی مرکب گل را می سازد؟
9.
کدامیک از گزینه های زیر "وند" یا معنا ساز است؟
10.
بن ماضی چگونه بدست می آید؟