آزمون جامع علوم پایه پنجم

1.
کلمات احتمالا و به نظر من در مرحله ............ به کار می رود.
2.
در یک کاوش علمی ، طرح پرسش بعد از کدام مرحله است؟
3.
برای دیدن رنگین کمان.............
4.
اولین و اخرین رنگ رنگین کمان از بالا به پایین کدام است؟
5.
کدام یک فسیل بهتری می دهد؟
6.
رشته عصبی کدام اندام در سراسر بدن کشیده شده است؟
7.
کدام ماهیچه ارادی است؟
8.
کدام یک از موارد زیر بر رشد استخوان تاثیر بیشتری دارد؟
9.
بخش رنگی چشم چه نام دارد؟
10.
کدام بخش از گوش به پرده گوش متصل است؟
11.
مزه ی کدام یک از گزینه های زیر زودتر حس می شود؟
12.
تنگ اب چگونه تصویری از ماهی نشان می دهد؟
13.
فندق شکن شبیه کدام اهرم به ما کمک می کند؟
14.
دندان های کدام حیوان شبیه گوه است؟
15.
فرسایش خاک در کدام استان بیشتر است؟
16.
کدام یک در غذاسازی تولید می شود؟
17.
کدام یک از گیاهان زیر به کم ابی حساس است؟
18.
بینی جانوران شبیه .............. در گیاهان است.
19.
در کدام بخش گیاه اوند وجود ندارد؟
20.
کدام وسیله نجار گوه است؟