آزمون عربی پایه هفتم (1)

جای های خالی زیر را با کلمات مقابل پر کنید؟  (اسم اشاره تِلْکَ- هذِهِ-هاتانِ)
..................اَلْشَجَرَةُ عَجیبَة. 
پاسخ‌های درست:
شامل: هذه
...............اَللَّوْحَةُ جَمیلَةُ
پاسخ‌های درست:
شامل: تلک
.............اَلْبِنْتانِ نَظیفَتانِ
پاسخ‌های درست:
شامل: هاتان
شامل: هاتانِ
گزینه مناسب را انتخاب کنید؟
الف) مَنْ ذلِکَ الرَّجُلُ؟        
ب) اَلْاِنْسانُ.............اَلْاِحْسانْ        
ج) کَمْ صَفاً فی الْمَرْحَلَةِ الْاِبْتِدائِیَةِ             
معنی درست را انتخاب کنید: 
ذَهَبْتُ اِلی سوقِ النَّجَفِ
اِشْتَرَیْتُ لِلْهَدْیَّةِ
گزینه درست را انتخاب کنید؟
الف) أَ أَنْتَ ...............    
ب) أَنَا ................
ج) ما أَکَلَتْ؟
د) اول شخص جمع؟                        
کدام فعل به هر ضمیر می خورد و هماهنگ است؟
1) نَحْنُ
2) هِیَ
3) فَعَلْتُنَّ
کلمه ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟
کلمه ناهماهنگ در مجموعه کدام است؟