آزمون علوم و فنون ادبی پایه دهم

1.
واحد وزن در شعر فارسی چیست؟
2.
واج «و» در چند واژه، "صامت" است؟
برومند - سودا - خوشبخت - فرعون - رویارو - نو - روحانی - سوغات
3.
تعداد واج ها در همه گزینه ها به جز، ......... یکسان است.
4.
در ساختار همه واژه های زیر، هردو نوع هجای کوتاه و کشیده وجود دارد به جز ..........
5.
واج  « ی » در چند واژه "مصوت" محسوب میشود؟
خاکستری - پایبند - غریبنواز - پایانه - تشویق - سهیل - مهیب - سایه بان - خشکیده
6.
در کدام بیت ردیف دیده نمیشود؟ 
7.
حروف قافیه در کدام بیت طبق قاعده 2 ساخته نشده است؟
8.
کدام بیت ذوقافیتین است؟
9.
نوع سجع در کدام گزینه متوازی نیست؟
10.
همه گزینه ها مربوط به ویژگی زبانی شعر سبک خراسانی هستند به جز ........
11.
سبک هندی از قرن ......... تا سیزدهم و سبک ترکستانی از اغاز شعر فارسی تا قرن ........... ادامه داشت.
12.
با خروج شعر از دربار شاهان و ورود آن به خانقاه ها کدام تحول زیر پدید نیامده است؟ 
13.
حوزه ادبی عراق عجم چه شهر هایی را در بر میگرفت؟
14.
در سده پنجم و ششم چه شاعرانی از مدح شاهان و انتساب به دربار ها دوری میکردند؟
15.
همه دسته بندی های زیر به تریب بر اساس نظر ارسطو و ملک الشعرای بهار است به جز ........