آزمون علوم اجتماعی پایه نهم (2)

1.
محور اصلی اقتصاد مقاومتی چیست؟
2.
در بهره وری سبز به حفظ کدام یک بیشتر تاکید دارد؟
3.
کدام یک جز داده ها نمیباشد؟
4.
جهت افزایش تولید چه باید کرد؟
5.
کدام مورد از حقوق شهروندی نمی باشد؟
6.
در جهان بینی توحیدی اسلامی حق مالکیت مطلق از آن ...................است. 
7.
مهم ترین هدف ازدواج از دیدگاه قرآن چیست؟
8.
مهمترین مرحله اجتماعی شدن افراد مربوط به کدام دوره می باشد؟
9.
مهم ترین رکن حکومت جمهوری اسلامی کدام است؟
10.
کدام یک از موار زیر جزو تکالیف شهروندی است؟