آزمون علوم پایه پنجم درس 10 ،11، 12

1.
گیاهان برای ادامه حیات به چه موادی نیاز دارند
2.
کدام عامل سبب از بین رفتن خاک سطحی نمی شود
3.
گیاهان در کدام آب بهتر رشد می کنند
4.
کشاورزان مناطق بیابانی چه کمبودی در کشاورزی دارند؟
5.
بینی در جانوران مشابه......در گیاهان است؟
6.
در کدام بخش گیاه آوند وجود ندارد؟
7.
تارهای کشنده در کجای گیاه قرار دارند و چه وظیفه ای دارند؟
8.
اولین بخشی که پس از جوانه زدن از دانه خارج می شود .........است؟
9.
کدام یک در غذاسازی گیاه تولید می شود؟
10.
خاک دانه ریز چه مزیتی برای گیاه دارد؟