آزمون فارسی پایه ششم درس 3

1.
رابطه ی کدام دو واژه درست نوشته نشده است ؟
2.
با توجه به معنی ، کدام واژه از نظر املایی صحیح نیست ؟
3.
کدام یک از ترکیب های زیر ، مضاف و مضاف الیه نیست ؟
4.
در کدام بیت ، آرایه ی تشبیه به کار نرفته است ؟
5.
جمع مکسر در کدام گزینه به درستی نوشه نشده است ؟
6.
در بیت زیر قافیه و ردیف کدام است ؟
لاف از سخن چو در توان زد          آن خشت بود که پر توان زد
7.
در بیت زیر ، شاعر چه چیزی را ناپسند می داند ؟
آب ارچه همه زلال خیزد          از خوردن پر ملال خیزد
8.
واژه ی «دماغ پرور» کنایه از چیست ؟
9.
معنی کدام کلمه نادرست است ؟
10.
کدام شاعر به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی شناخته شده است ؟
11.
کدام کتاب از آثار نظامی نیست ؟
12.
نقش دستوری کلمه ی «اکنون» در مصراع زیر کدام است ؟
« سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو »
13.
در کدام گزینه ، فعل حذف نشده است ؟
14.
در کدام گزینه ، نهاد به درستی مشخص نشده است ؟