آزمونک فارسی پایه سوم راهنمایی

1.
مفرد کدام گزینه نادرست است؟
2.
در کدام گزینه پسوند"ان" نشانه ی جمع نیست؟
3.
کدام دسته از واژه های زیر جمع هستند؟
4.
جمع مکسرِ کدام کلمه درست نیست؟
5.
کدام جمله ضمیر "سوم شخص مفرد"دارد؟
6.
کدام ترکیب "مضاف و مضاف الیه "است؟
7.
کدام گزینه "صفت و موصوف "است؟
8.
کدام کلمه با پسوند "ان"بصورت جمع در می آید؟
9.
کدام گزینه "کنایه"نیست؟
10.
بیت زیر چند جمله دارد؟
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم