آزمون شیمی پایه یازدهم نوبت دوم

1.
شعاع یونی کدام عنصر از بقیه بیشتر است؟
2.
مطابق با روندکلی واکنش پذیری  عنصرهای  دوره دوم و سوم با اکسیژن ، واکنش پذیری کدام عنصر بیشتر است؟
3.
پس از تجزیه یک نمونه سنک آهک 12گرمی ، 7/6 گرم ماده جامد در ظرف واکنش باقی مانده است.با فرض اینکه ناخاصی در واکنش شرکت ندارد، در خلوص کلسیم کربنات در سنگ آهک کدام است؟(Ca=40  C=12 O=16  g/mol )
AM
4.
مطابق واکنش زیر به ازای تولید نیم کیلو گرم سیلیسیم کربید ، چند لیتر گاز آلاینده COدر شرایطSTPوارد هواکره می شود؟ (Si=28  C=12 G/MOL)AM
5.
کدام هیدرو کربن زیر را نمی توان با محلول برم شناسایی کرد؟
6.
کدام هیدروکربن به دزستی نامگذاری شده است؟
7.
کدام فرمول مولکولی نمی تواند مربوط به یک ترکیب آروماتیک باشد؟
8.
چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟
-هرچه تعداد کربنها در هیدروکربن بیشتر باشد گرانروی آن بیشتر است.
-C6H14  از هیدروکربنهای سیر شده است که در دمای معمولی گاز است.
- C2H5OH ماده ای قطبی است که به هر نسبتی در آب حل میشود.
- سیکلو هگزین نوعی هیدرو کربن سیر نشده است که با افزایش یک مول هیدروژن به سیکلو هگزان تبدیل می شود.
9.
100گرم آب با دمای 70درجه سانتی گراد را به 2لیتر آب 10درجه اضافه میکنیم دمای تعادل کدام است؟چگالی آب را یک گرم بر میلی لیتر درنظر بگیرید
10.
با توجه به واکنش زیر کدام مورد درست است؟
AM 
11.
 کدام فرایند فیزیکی از نظر آنتالپی با بقیه متفاوت است؟
12.
با توجه به جدول انرژی پیوند، آنتالپی واکنش داده شده را محاسبه کنید
 
AM
پیوند C=O AM O-H O=O
انرژِی 799 415 463 495
انرژی        
13.
با توجه به آنتالپی واکنش های داده شده ،آنتالپی واکنش زیر را بدست آورید
AM
AM
AM
AM
14.
در تجزیه کلسیم سولفیت پس از بیست دقیقه از شروع واکنش 56 لیتر گاز گوگرد دی اکسید در شرایط استاندارد تولید شده است.سرعت تجزیه کلسیم سولفیت  در این زمان بر حسب گرم بر ثانیه چقدر است؟ (S=32 وCa=40 و O=16  g/ml) 
AM
 
15.
طبق واکنش زیر رابطه سرعت واکنش معادل با کدام رابطه سرعت است؟
AM
16.
کاتالیز گرها روی کدام مورد اثری ندارند؟ 
17.
کدام ماده پلیمر طبیعی است؟
18.
کدام ماده به هر نسبتی در آب حل می شود؟
19.
کدام مورد درست است؟
20.
در مرحله پلیمر شدن کدام پلیمر ، علاوه بر پلیمر تولید شده مولکولهای کوچکی مانند آب نیز تولید می شوند؟
21.
در کدام یون همه الکترونهای جدا شده از یک زیر لایه جدا شده اند؟
22.
طبق واکنش زیر به ازای یک و نیم تن گلوکز، چند تن اتانول  تولید می شود؟ در صورتی که بازده واکنش 80 درصد باشد
AM
AM
23.
دمای یک ماده معیاری برای بیان ...............و.......................ماده است.
24.
انرژی پیوند  در کدام مورد بیشتر است؟