آزمون هویت اجتماعی درس 9 و 10

1.
انسان از لحاظ قدرت فردی محدود نیست ولی قدرت اجتماعی محدودی دارد.
2.
هنگامی که قدرت بر خلاف قانون الهی اما تبعیت از آن با رضایت باشد مشروع است اما مقبول نیست. 
3.
اقتصاد امروز ما نتیجه عملکرد گذشته و رویدادهای کنونی ماست. 
4.
لیبرالیسم به معنای مباح دانستن همه امور برای .................است.
5.
حکومتی که هیچ فضیلت و حقیقتی مستقل از خواست و اراده مردم را به رسمیت نمی شناسد و کامل دنیا مدار است چه نام دارد؟ 
6.
گسترش یک جامعه از طریق گسترش .................. صورت می گیرد. 
7.
دو ابزار جوامع غربی برای پیشرفت اقتصادی خود و نابود کردن اقتصاد جوامع دیگر چیست؟ 
8.
هویت جوامع غربی براساس ......................شکل گرفته است. 
9.
قدرت بدون اکراه و رضایت فردی چه نامیده می شود؟
10.
دو ملاک فارابی برای تقسیم بندی حکومت ها چیست؟
11.
اعمال قدرت سازمان یافته برای دست یابی به هدف چه نام دارد؟
12.
یکی از مهم ترین کارکردهای اجتماعی خانواده تامین ................. است.
13.
راهکار جوامع غربی برای حل مشکل کاهش جمعیت چه بوده است؟
14.
راهکارهایی که برای حل مشکلات جمعیتی اندیشیده می شود چه نام دارد؟
15.
.................... و.......................مدار مشروعیت قدرت است. 
16.
برخی کشورهای غربی،.................. را پاشنه آشیل ایران اسلامی تشخیص داده اند. 
پاسخ‌های درست:
شامل: اقتصاد نفتی
شامل: نفت
شامل: نفتی
شامل: سرمایه نفتی
شامل: تجارت نفتی
17.
اقتصاد نفتی، اقتصادی ................... است. 
پاسخ‌های درست:
شامل: یک محصولی
شامل: تک محصولی
شامل: یک محسولی
شامل: تک محسولی
شامل: یک محصول
شامل: تک محصول
18.
منظور از ...................در ترکیب جمهوری اسلامی این است که مردم جامعه خود سرنوشت سیاسی شان را تعیین می کنند. 
پاسخ‌های درست:
شامل: جمهوری
19.
توانایی انجام کاری با آگاهی و اراده چه نام دارد؟ 
پاسخ‌های درست:
شامل: قدرت
20.
تنها راه تاثیر گذاشتن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن ایشان .............. آنهاست. 
پاسخ‌های درست:
شامل: جلب
شامل: تبعبت
شامل: جلب تبعیت
شامل: جذب تبعیت
شامل: تبعیتی