آزمون ریاضی پایه دوم ابتدایی

1.
در کدام عدد زیر رقم یکان صفر و رقم دهگان هشت می باشد؟
2.
با توجه به شکل زیر کدام جدول درست است؟

2)

3) 

4)

3.
امروز هشتم ماه است. 9 روز بعد چه روزی از ماه است؟
4.
حاصل جمع زیر را به دست آورید.
5+50+10+2+5=
5.
با دو رقم 4 و 9  چند عدد دو رقمی می‌توانید بنویسید.
6.
آن چه عددی است که رقم یکان آن 3 و رقم دهگانش دو تا بیشتر از یکان است؟
7.
در جای خالی الگوی زیر چه عددی باید نوشت؟
 
                 بیست - سی - ............ - پنجاه - شصت
8.
جمع 32+29 به صورت تقریبی چقدر می‌شود؟
9.
ساعت چند است؟
10.

محور زیر چه جمع یا تفریقی را نشان می‌دهد؟

11.
در جدول زیر در جای خالی چه عددی باید نوشت؟
12.
شش دسته‌ی ده‌تایی منهای دو دسته‌ی ده‌تایی می‌شود ............... دسته‌ی ده‌تایی.
13.
 9 اردک در آب بودند. 7 اردک دیگر در آب پریدند ولی 4 اردک از آب بیرون رفتند. حالا چند اردک در آب است؟
14.
تفریق تقریبی عبارت 37-81 کدام گزینه ی زیر است؟
15.
در تفریق زیر، به‌جای  و  به‌ترتیب از راست به چپ، چه رقم‌هایی باید قرار بگیرد؟
16.
کدام جمع برای شکل درست است؟
17.
حاصل جمع ..…=300+200+400 کدام است؟
18.
 عددی هستم که یکانم دو برابر دهگان و دهگانم 4 و صدگانم بزرگترین عدد یک رقمی است.
19.
 الگوی عددی …... و ….. و 21 و 14 و 7 با کدام عددها کامل می‌شود؟
 
1) 35 و 25
 
2) 35 و 28
 
3) 36 و 28
 
4) 34 و24
20.
قطاری 4 سالن و هر سالن 6 کوپه دارد، کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند الگوی تعداد کوپه‌های قطار باشد؟
21.
شکل مقابل چند محور تقارن دارد؟
22.
عدد «هشتصد و شش» را به رقم چگونه باید بنویسیم؟
23.
 3سانتی‌متر و 9 میلی‌متر یعنی ................ میلی‌متر.
24.
اندازه‌ی خط قرمز چقدر است؟
25.
برای آنکه اندازه‌ها دقیق‌تر شود، هر سانتی‌متر را به ............... قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند و نام آن را میلی‌متر گذاشتند.
26.
در جای خالی چه عددی باید نوشت؟
 
26+...=45
27.
اکنون ساعت 15 :5 است، 30 دقیقه قبل چه ساعتی بوده است؟
28.
 کدام ساعت زیر، یک ربع بعد از ساعت 10:05 را نشان می‌دهد؟
2)
3)
4)
29.
 از میان عددهای زیر کدام از همه بزرگتر است؟
89089999888990898
30.
 هدیه 8 سکه‌ی 100 ریالی، 2 سکه‌ی 10 ریالی و 5 سکه‌ی 1 ریالی دارد. اگر او بخواهد یک بستنی به قیمت 596 ریال بخرد، چقدر برایش باقی می‌ماند؟
31.
عدد مقابل باز شده‌ی عدد کدام گزینه است؟
............ = 20 +100 + 30 + 400 + 7 + 40 + 5
32.
کدام شکل خط تقارن ندارد؟

1)

2)

3)

4)

33.
کدامیک از شکلها به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود؟
2)
3)
4)
34.
در الگوی عددی عدد بعدی چیست؟
    .....   _  19  _  14 _ 10 _ 7
35.
یک ساعت ، چند تا ربع ساعت است؟
36.
 اگر به نیم ساعت ، یک ربع اضافه کنیم ، چند دقیقه می شوند؟
37.
کیانا از روی کیفش 386 مهر‌ه‌ی رنگی را برداشت. هنوز 95 مهره‌ی رنگی دیگر مانده است. روی کیف او چند مهره‌ی رنگی بوده است؟
38.
با توجه به مراحل تفریق، حدس بزن کدام گزینه عددهای مربوط به تفریق مقابل را نمایش  می‌دهد؟
 
1)
2)
3)
4)
39.
یسنا در دو مرحله‌ی اوّل  جواب‌دهی به سؤالات معلم 450 امتیاز گرفت. اگر او در مرحله‌ی دوم 230 امتیاز گرفته باشد و در مرحله‌ی سوم 100 امتیاز بگیرد، حاصل جمع امتیازات مرحله‌ی اوّل و سوم او چند امتیاز است؟
40.
اگر عددهای زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ (از چپ به راست) مرتب کنیم، عددی که در وسط قرار می‌گیرد، چند رقمی است؟
 
671 ,52,121 ,102,971 ,85, 567, 312 ,7