آزمون شیمی پایه دهم ترم اول

1.
عدد جرمی عنصر x ، برابر ۲۹ است و تعداد الکترونها و نوترون ها در یون سه بار منفی آن برابر است. عدد اتمی این عنصر کدام است؟
2.
از تجزیه کامل ۱۰۲/۶ گرم آلومینیم سولفات خالص، چند لیتر گاز گوگرد تری اکسید تولید میشود؟چگالی گاز SO3 در شرایط آزمایش ۲/۴g/l است.
(S=32 , O= 16 , Al=27 : g/mol)
Al2(SO4)3........> Al2O3 + SO3
3.
کدام گزینه صحیح است؟
4.
در نئون طبیعی حدود ۱۰ درصد نئون ۲۲ و ۹۰ درصد نئون ۲۰ وجود دارد. جرم اتمی متوسط نئون کدام است؟ 
5.
نام پیشنهاد شده برای کدام ترکیب درست است؟
6.
در فرمول شیمیایی کلسیم هیدروژن کربنات ، نسبت تعداد اتمها به تعداد عناصر کدام است؟
7.
با توجه به آرایش الکترونی مولیبدن با عدد اتمی ۴۲، نسبت تعداد الکترون های تراز پنجم انرژی به تراز چهارم کدام است؟ 
8.
در لایه ی الکترونی چهارم اتمها ، حداکثر چند الکترون با عددهای کوانتومی
ml=+1 , ms=+1/2 میتواند وجود داشته باشد؟
9.
عنصری که آخرین الکترون‌آن به زیر لایه 3d^2 وارد میشود به ترتیب در کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و هسته ی آن دارای چند پروتون است؟ 
10.
فرمول کدام ترکیب نادرست است؟
11.
در کدام گزینه ساختار لوییس ( مدل الکترون نقطه ای) یدومتان (CH3I) به درستی رسم شده است؟
12.
نسبت شمار کاتیون به شمار انیون در ردیف ...... از ستون (ll) با نسبت شمار آنیون به کاتیون در ردیف .......از ستون (l) جدول زیر برابر است.( گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)
13.
با مصرف ۳۰۰ گرم لیتیم پر اکسید چند  لیتر گاز اکسیژن با چگالی ۱/۱ گرم بر لیتر تولید میشود؟
(Li= 7 , O= 16 ,  C= 12 )
Li2O2 + CO2........> Li2CO3 + O2
14.
نسبت ضریب NaOH به H2O پس از موازنه کدام است؟
Cl2+NaOH.......>NaCl+NaClO3+H2O
15.
آخرین الکترون عنصری دارای اعداد کوانتومی زیر میباشد عدد اتمی آن کدام است؟
n=۳ , l=۲ , ml= ۲ , ms= -1/2