آزمون دین و زندگی پایه دهم درس 14

1.
در ایران باستان و ادیان دیگر و عموم فرهنگ‌ها حجاب زنان چگونه مطرح بوده است و تفاوت آن‌ها مربوط به چیست؟
2.
بر اساس نظرات و باورهای برخی مورخان غربی، منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان ............... است و تفاوت در پوشش ميان اقوام و ملل وابسته به ............... و ............... آن می‌باشد. 
3.
کدام یک از عبارت‌های زیر در رابطه با پوشیدگی و عفاف نادرست است؟
4.
قرآن کریم عفت ............ را در معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، به عبادت می‌پرداختند، می‌ستاید؛ این امر بیانگر ...... است
5.
حضور ............ در جبهه‌های جنگ به جهت پرستاری در ............ آمده است که با ادعای خانه‌نشین کردن زنان ............
6.
آیهٔ شریفهٔ «يدنين عليهن من جلابيبهنّ» تذکر به زنان ............ است که به ............ و دربارهٔ ............ است.
7.
در بیان امام صادق (ع) در پاسخ به یکی از یاران خود به نام فضیل‌بن یسار، ساعد زن شامل قسمت‌هایی ............ که زن باید از نامحرم بپوشاند و این موضوع اشاره به ............ حجاب دارد
8.
با توجه به آيه‌ی شريفه‌ی «يا ايّها النّبي قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين ...» عدم تعرض بوالهوسان، معلول چيست و به چه علت خدای متعال بی‌حجابی گذشته را می‌بخشد؟
9.
وظيفه‌ی مشترك زنان و مردان در پوشش و رعايت عفاف چيست و مصداق بارز رد ادعای خانه‌نشين شدن زنان به‌وسيله‌ی حجاب كدام است؟
10.
زنان راهبه چه نوع حجابی را انتخاب كرده اند و اين امر نشانه‌ی چيست؟
11.
کدام مورد در رابطه با پوشش زنان صحیح است؟
12.
کدام مورد در رابطه با پوشش مردان صحیح است ؟
13.
حجاب زنان چه تاثیری در حضور آنان در اجتماع دارد؟
14.
نظر ادیان الهی در رابطه با حجاب کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
15.
بی‌حجابی زنان غربی نتیجه‌ی چیست؟