آزمون قرآن پایه هفتم (3)

1.
معنی صحیح کلمه اِنّ کدام گزینه است؟
2.
ترجمه کدام کلمه صحیح است ؟
3.
ترکیب اُعبدو الله یعنی چه؟ 
4.
برای جای خالی کلمه مناسب انتخاب کنید: "و هدی و رحمه للمومنین": هدایت و.... برای مومنین  
5.
با توجه به مفهوم برای جای خالی کلمه مناسب انتخاب کنید: "ذلک من ...... الله "
6.
معنی شنونده دعا مربوط به کدام ترکیب است؟ 
7.
ترجمه صحیح زَرعَ چیست؟
8.
ترکیب زیر را کامل کنید: 
مختلف الوانهم : گوناگون است .....
9.
ترجمه صحیح یعملون چیست؟ 
10.
ترکیب زینت الله  یعنی چه؟ 
11.
ترجمه "ظلم نمی کند پروردگارت" مربوط به کدام ترکیب قرآنی زیر است؟
12.
درخت معنی کدام کلمه است؟ 
13.
ترکیب را تکمیل کنید:  مقیم.... 
14.
با توجه به معنی ترکیب را کامل کنید:  مِن عذابٍ.......:  از عذاب سخت 
15.
کدام یک از کلمات زیر غلط است؟ 
16.
با توجه به واژگان "ربنا/ دعا/ ابانا" کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
17.
معنی واژه "ما خلق" در آیه ما «خلق الله ذلک الا بالحقّ» کدام گزینه است؟ 
18.
معنای کلمات "نفس/ اِله /لعلّ "به ترتیب کدامند؟ 
19.
معنی عبارت مقابل کدام است؟ "مِنَ الظّلمات"
20.
معنی کلمات مقابل به ترتیب کدام است؟ "صراط / اِذن/ ویل"