آزمون مطالعات اجتماعی پایه ششم

1.
کدام گزینه جز مراحل تصمیم گیری نیست؟
2.
ما بخش عمده ای از غذای خود را ازچه راهی بدست می آوریم؟
3.
دو فعالیت مهم کشاورزی کدام است؟
4.
کدام یک از محصولات زیر جز حبوبات است؟
5.
یکی از روش های نو در کشاورزی ...... است؟
6.
این سخن ازکیست؟
《به خداقسم هیچ کاری برای مردم حلال تر وپاکیزه تر ازکشاورزی ودرختکاری نیست》
7.
متوسط بارندگی سالانه ی ایران و متوسط بارندگی جهان چقدراست؟
8.
چرا باید به موقع تصمیم بگیریم؟
9.
چراگاهی اوقات تصمیماتی که ناگهانی و باعجله گرفته می شود زیان بار است؟
10.
سیب زمینی گیاهی .......است؟