آزمون ریاضی پایه هشتم فصل 7

1.
حجم مکعبی به ضلع 8 سانتی متر به صورت یک عدد توان دار؟
2.
ريشه دوم يك عدد يعني:
3.
توان يعني :
4.
جذر عدد 25 برابر كدام گزينه است؟
5.
مكعب عدد 3 برابر كدام گزينه است؟
6.
جذر عدد 225 كدام گزينه است؟
7.
جذر عدد 49 كدام گزينه است؟
8.
محاسبه جذر يك عدد چگونه است؟