آزمون دستور زبان فارسی و ادبیات فارسی (نوشتاری) پایه ششم

1.
در کدام ترکیب وصفی وجود ندارد.
2.
کدام بیت تعداد جملات بیشتری دارد
3.
در متن زیر نقش کدام یک با بقیه فرق دارد.
چلچله خوش آواز در آسمان آبی آرام بلند به پرواز در آمد.به ابر سلام کرد از کنار خورشید گذشت وبه او لبخند زدبا (باد)همنوا شد.به زمزمه آب گوش داد و(چهره ی )زیبای خود را در (آن)مشاهده کرد.چلچله می دانست که چگونه از این همه (زیبایی)لذت ببرد.
4.
در کدام بیت آرایه های کنایه تناسب واغراق به کار رفته است
5.
نوع رابطه بین واژه ها در کدام گزینه متفاوت است.
6.
کدام گزینه در مورد ابیات زیر نادرست است 
ای جهان دیده بود خویش از تو //هیچ بودی نبوده پیش از تو
در بدایت بدایت همه چیز//در نهایت نهایت همه چیز
7.
در کدام بیت یا ضرب المثل شکر نعمت نعمتت افزون کند قرابت معنایی کمتری دارد.
8.
در جمله زیر به ترتیب کدام آرایه ادبی به کار رفته است.
عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن-سرنوشت پرهایش را گشود
9.
در جمله زیر نهاد را مشخص کنید
فقط بگوییدپیش نویس دوم برای آین است که همه چیز عمدی به نظر برسد.
10.
در بیت زیر چند جمله وجود دارد ومفعول کدام است
آوخ که شدم هیزم و،آتشگر  گیتی //اندام مرا سوخت چنین زآتش ادبار
11.
در بیت زیر کنایه را مشخص کنید 
دوبرادر،یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی.
12.
این کلمه بر چه کار یا حالتی دلالت می کند راه تشخیص کدام نقش است
13.
در پایان آزمون هر چه دل تنگت میخواهد به معلمت بگو