آزمون فارسی (نوشتاری) پایه اول ابتدایی

1.
................... در حیاط مدرسه با دانش آموزان بازی کرد.
2.
املای کدام کلمه درست است؟
3.
ما هر روز ظهر................. می خوریم.
4.
آذر دفتر خود را در کیف ................... .
5.
کدام جمله درست است؟
6.
کلمه « بعثت » چند بخش دارد؟ بخش های آن کدام است؟
7.
کدام گزینه صحیح است؟
8.
به کسی که شیرینی درست می کند................ می گویند.
9.
جمله زیر مناسب کدام تصویر است؟
 
صدای اذان را از مسجد شنیدم.
10.
نشانه به کار رفته در کدام کلمه درست است؟
11.
به جایی که کشاورزان در آن برنج می کارند ............. می گویند.
12.
این جمله را با انتخاب گزینه مناسب کامل کن.
 
سُمَیّه و دوستش به بازار...‌
13.
کدام جمله برای تصویر روبرو مناسب است؟
14.
کدام گزینه درست است؟
15.
مادرم سبزی را...‌‌‌‌‌......... .‌
16.
کدام جمله نادرست است؟
17.
ترتیب کدام گزینه برای کلمات زیر مناسب است؟
...دف        ....ریّا      .....بَد           
18.
مخالف کلمه خوش حال را بنویس.
پاسخ‌های درست:
غمگین
ناراحت
19.
ترکیب کن. ( خوانـ  +  دن)
پاسخ‌های درست:
شامل: خواندن
20.
نام یک حیوان خانه به دوش را بنویس.
پاسخ‌های درست:
حلزون
21.
دلبندم، حال که سال تحصیلی تمام شد، حس و حالت را در دو خط برای من توصیف کن. و بگو که امسال چگونه بر تو گذشت؟