آزمون جغرافیای ایران پایه دهم تجربی درس 8 و 9

1.
در ایران وجود کوه های ...... و ..... و نیز دشت های پست و هموار مجاور انها شرایط مساعدی را برای زندگی عشایری ایجاد کرده است . 
2.
کدام گزینه درباره ی نقش سکونتگاه ها درست "نیست"؟
3.
کدام مورد از دلایل شهر گریزی "نیست"؟ 
4.
انواع سکونتگاه های روستایی در ایران کدام گزینه زیر میباشد؟
5.
بزرگترین شهرهای ایران در گذشته در مسیر راه های ............... داخلی یا خارجی شکل گرفته است.
6.
خانه ها و محله های پر تراکم -- خدمات و تسهیلات کمتر به ترتیب مربوط به کدام گزینه ی زیر می باشد؟
7.
تقسیمات کشوری به 72 بخش از ویژگی های چه زمانی بوده است؟
8.
در دوره قاجاریه کشور به چهار ایالت تقسیم می شد.همه ایالت های زیر جزء چهار ایالت ذکر شده می باشند به جزء .......
9.
کوچکترین واحد تقسیمات کشوری چه نام دارد؟
10.
به کدام دلیل،درحال حاضردر تقسیمات کشوری  کشور را به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنند؟
11.
از لحاظ اداری فرماندار مسئول اداره کدام واحد تقسیمات کشوری می باشد؟
12.
از لحاظ نظام اداری،استان تابع کدام نظام اداری می باشد؟
13.
کدام پادشاه ایران باستان،کشور را به 30 شهربی  تقسیم کرد؟
14.
از به هم پیوستن «چند بخش همجوار» و «چند دهستان همجوار» به ترتیب کدام واحدها تشکیل می شود؟
15.
کدام شهرزیردر مسیر جاده ابریشم ساخته شده است؟
16.
کدام شهرزیربه شکل شعاعی ساخته شده است؟
17.
از دیدگاه دانش جغرافیا به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند ........ گفته می شود.
18.
شهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم و متعدد، نقش ............................... دارند.
19.
بعضی از شهر ها در دوره های مختلف گسترش پیدا کرده اند به همین دلیل شکل این شهر ها از نوع ............. است.
20.
از حدود سال ............................ هجری شمسی بیش از 50 % از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند.
21.
در زندگی ...........................سکونت و یکجانشینی دائمی دیده نمی شود و مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند. 
22.
شهر بیشاپور در زمان .......................... از اهمیت ارتباطی مهمی در ایران برخوردار بود.
23.
در ایران به شهر هایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد،................ می گویند
24.
کدام شهرزیربه شکل خطی می باشد؟
25.
قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است،سکونتگاه روستایی است.
26.
در سال ........................... طبق گزارش مرکز آمار ایران منظور ازشهر هر یک از نقاط جغرافیایی است که دارای مصوبه هیئت دولت بوده و دارای شهرداری باشد
27.
در شکل شهر نوع شعاعی، شهردارای یک مرکز اصلی (میدان) بوده و خیابان ها و شبکه های مهم از آن مرکز به صورت شعاعی منشعب می شوند.
28.
اشکال مختلف سکونتگاه های شهری به چه عواملی بستگی دارد؟
29.
نقش هر سکونتگاه بر اساس  چه چیزی تعیین میشود ؟ 
30.
رستاک یعنی چه؟