آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هفتم نوبت دوم

1.
در یک پروژه پژوهشی سوال هایی که نظر و میزان علاقه گروهی خاص به موضوعی باید اندازه گیری و مقایسه شود ؛ کدام شیوه مناسب گرد آوری اطلاعات می باشد؟
2.
؟سودمندترین دانش ها از نظر حضرت علی علیه السلام کدام دانش است
3.
به اهدافی که برای یک یا دو سال تنظیم می شوند اهداف...‌.‌.‌...‌.. می گویند
4.
کدام مورد وظایفم را در برابر خداوند، خود، دیگران وطبیعت مشخص می کند؟
5.
آداب ارتباط یا پل های ارتباطی کدام گزینه است؟
6.
سبک زندگی افراد به میزان زیادی به کدام مورد وابسته است؟
7.
اختلاف چه زمانی ناپسند است؟
8.
به فرموده قرآن چه چیزی مایه آرامش قلب ها است؟
9.
کدام حالت روحی با هیجان های منفی نظیر پرخاشگری،کینه توزی،خصومت تنفر،حسادت و رنجش همراه است؟
10.
ترس ونگرانی ویک حالت هیجانی است که قبل از روبرو شدن با یک موقعیت ناراحت کننده،یک مشکل ویا یک خطر ، برای فرد به وجود می آید.
11.
حضرت علی علیه السلام خشم را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
12.
جهان در درس شاد زیستن به چه چیزی تشبیه شده است؟چرا؟
13.
از نظر قرآن بهترین جامه(لباس) برای انسان چیست؟ 
14.
حیا به چه معناست؟
15.
عمده دگرگونی های عقلی، جسمی ، اجتماعی و رفتاری انسان در دوره ی .......... اتفاق می افتد.