آزمون ریاضی پایه هشتم

1.
اولین سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت چیست؟
2.
در غربال اعداد کمتر از  201، عدد 45، چندمین عددی است که خط می‌خورد؟
3.
شکل زیر، کدام خاصیت جمع را نشان می‌دهد؟
.
4.
...................، دارای مرکز تقارن است ولی محور تقارن ندارد.
5.
جذر تقریبی عدد 71 تا یک رقم اعشار، در کدام گزینه آمده است؟
6.
با توجه به شکل داده شده، اندازه‌ی زاویه‌ی a چقدر است؟
.
7.
اگر تعداد اضلاع یک چند ضلعی را دو برابر کنیم، مجموع زاویه‌های خارجی آن ..................
8.
اگر از عوامل مشترک عبارت جبری زیر فاکتور بگیریم، پاسخ صحیح در کدام گزینه آمده است؟
.
9.
کدام گزینه با سایر گزینه‌ها متشابه نیست؟
.
10.
پاسخ معادله‌ی داده شده، در کدام گزینه آمده است؟
.
11.
کدام گزینه، صحیح نیست؟
.
12.
حاصل عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟
.
13.
اندازه‌ی زاویه‌ی B و کمان AB در کدام گزینه آمده است؟ (Oمرکز دایره است)
.
14.
ساده شده‌ی عبارت  a2+b2-(a-b)2 و مقدار عددی آن به ازای a=-1 و  b=-2 در کدام گزینه آمده است؟
15.
با توجه به شکل، دلیل هم‌نهشتی مثلث‌ها در کدام گزینه آمده است؟
.
16.
اگر بردار b=2i - 3j و بردار a دو برابر بردار b باشد، بردار x=2a - b دارای چه مختصاتی خواهد بود؟
17.
 عدد a  در برداری ضرب شده است. بردار جدید، بزرگ‌­تر، خلاف‌جهت و هم­‌راستا با بردار اولیه است. بنابراین .....
18.
با توجه به تمرین داده شده، کدام گزینه صحیح است؟
.
19.
در پرتاب یک تاس و یک سکه، احتمال این که سکه رو و تاس عددی مجذور کامل بیاید، چقدر است؟
.
20.
کدام گزینه ، بردار برآیند شکل را نشان می‌دهد؟
.