آزمون عربی پایه نهم (1)

1.
کدام فعل از نظر زمان با بقیه فعلها نا هماهنگ است؟
2.
کدام فعل مضارع مناسب ضمیر هِیَ است؟ 
3.
کلمه مُالَسَة سه حرف اصلی آن کدام است؟
4.
کلمه (خ د م) باب استفعال ببرید و جای خالی را پر کنید؟

فعل ماضی اِستخدمَ   فعل مضارع: ............   مصدر: استخدام

5.
معنی فعل امر إِجْلِسْ چیست؟
6.
فعل امر  را در این  جمله مشخص کنید؟

 إَعْمَلوا صالِحاً إِنیّ بِما تَعْمَلونَ  عَلیمٌ

7.
فعل نهی از کلمه (ج ل س) اول شخص مفرد کدام فعل می شود؟
8.
موصوف و صفت را مشخص کنید؟