آزمون دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی درس 12 (نگاهی به تمدن جدید)

1.
کدام یک از موارد زیر شاخصه ی اصلی تمدن دوم در اروپا است؟
2.
معلول شناسایی نقاط قوت و ضعف تمدن اروپا چیست؟
3.
چگونه در سرزمین اروپا اتحاد شکل گرفت؟ 
4.
علت غسل تعمید در اصول اعتقادی مسیحیت تحریف شده چیست؟ 
5.
در باور تحریف شده ی مسیحیت عفو ابدی چگونه حاصل می شود و تاوان گناه بشریت چیست؟ 
6.
چرا مسیحیت تحریف شده، ازدواج را برای کشیشان مسیحی ممنوع می دانست؟
7.
عامل رونق و شکوفایی تمدن اروپا در قرن هفتم میلاد کدام است؟ 
8.
پیامد اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی  در قرون وسطی کدام گزینه است؟
9.
در صورت تحریف شده ی کدامیک از ادیان زیر طلاق وجود ندارد؟ 
10.
رابطه میان آگاهی از نقاط ضعف و قوت تمدن های مختلف و تاثیرگذاربودن یک تمدن چگونه است؟
11.
پیامد ناتوانی در اصلاح و مبارزه با بی بند وباری جنسی در غرب چیست؟ 
12.
مقصود از عبارت "برخلاف تمدن اسلامی در تمدن غرب به زنان بها وشخصیت داده نمی شود." چیست؟
13.
عامل اصلی انحطاط تمدن غرب در حوزه ی خانواده چیست؟
14.
نظام های سیاسی جدید در تمدن غرب بر کدام یک از موارد زیر استوار است؟
15.
چگونه تمدن اسلامی مانع پیامد منفی نابودی طبیعت در حوزه ی علم می گردد؟
16.
قبل از قرون وسطی مردم اروپا بت پرست بودند.
17.
نامگذاری دوران جدید به دوران علم معلول جهش سریع تولیدات علمی است. 
18.
نتیجه ی مصرف زدگی در حوزه ی عدل و قسط؛ بازماندن انسان از تکامل روحی و معنوی است
19.
استعمار به معنی عمران و آبادانی است اما استعمار کشورهای غربی در کشورهای اسلامی به ظهور ظلم فراگیر منجر شد. 
20.
در نتیجه ی مشارکت مردم در تشکیل حکومت، حکومت های موروثی از بین رفتند و حکومت های استبدادی شکل گرفت.