آزمون فلسفه پایه یازدهم درس 8 و 9

1.
از نظر ارسطو منشاءایجاد اراده و حیات در انسان چیست؟
2.
.................. معتقد بود فکر غیرمادی نیست و ارسطو معتقد بود که تفکر به ................... اختصاص دارد.
3.
کدام دیدگاه ها یا فلاسفه نفس را دارای ارزش خاص و بدون ارزش خاص می دانند؟
4.
از نظر ................. ریشة نیازهای اخلاقی و اجتماعی انسان..................... است.
5.
 کدام فیلسوف ذهن انسان را شبیه یک دستگاه مکانیکی می بیند؟
6.
بدن جدا از نفس از نظر دکارت .......... و از نظر ارسطو ................. است.
7.
کدام گزینه ویژگی های نفس در نظر افلاطون را بیان می کند؟
8.
داروینیست ها بر اساس نظریه ای در باب ............نتیجه گرفتند که انسان چیزی نیست جز..................
9.
از نظر داروینیست ها، اخلاق ............... است.
10.
 کدام عبارت رویکرد نسبی گرایانه دارد؟
11.
کدام گزینه پیامدها غلبة‌ گرایش تجربه گرایی در غرب محسوب نمی شود؟
12.
 با ....................... در غرب ، دانش هایی مثل شیمی و فیزیک رشد کردند.
13.
از نظر کانت، چیزی که شناسایی شده باشد، قطعاً ..............
14.
 اثبات وجود روح غیر مادی با مبانی معرفت شناسانة مکتب ............. قابل اثبات نیست و ............ چنین مفهومی را بی معنا می دانست.
15.
کدام گزینه در تبییین اندیشه های صدرالمتألهین درست نیست؟
16.
کدام عبارت به ترتیب نمایانگر نظرات هراکلیتوس و افلاطون است؟
17.
کدام دسته انسان را دارای بعد معنوی دانسته و به آن اهمیت می دهند؟
18.
کدام گزینه دربارة دیدگاه معرفت شناسانة فارابی نادرست است؟
19.
مهم ترین دستاورد ارسطو برای رسیدن به شناخت معتبر کدام است؟
20.
آنها که انسان را تک بعدی می دانند چه دیدگاهی راجع به نفس دارند؟