آزمون ریاضی پایه هشتم فصل ۶ و ۷

1.
مثلث با طول ضلع های ۵و۴و۳ میتواند قائم الزاویه باشد.
2.
تمام مثلث های متساوی الاضلاع همنهشت هستند.
3.
قطر های متوازی الاضلاع همدیگر را نصف میکنند.
4.
عدد رادیکال ۲ (۲√) عدد گویا است. 
5.
عدد تواندار را میتوان بصورت حاصل جمع  چند عدد نوشت. 
6.
آیا دانش آموز  این عبارت را 4⁶ =(4⁶ - ) درست نوشته است؟ 
7.
مثلث قائم الزاویه اگر دو ضلع ۱ سانتیمتر داشته باشد وتر آن ......... سانتیمتر است.
8.
حاصل عبارت ²(۵-) × ³[²(5-)] ،کدام ...... است.
9.
مربع های هم اندازه به حالت ،......... میتوانند همنهشت شوند .
10.
 خمس عدد ۱۲۵⁸ برابر با ،.........   است.
11.
فاصله هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه ،....... است.
12.
 حاصل عبارت ²(۵√) ،......... است.
13.
اندازه وتر مثلث قائم الزاویه ۱۳ و ضلع قائده آن ۵ است، اندازه ضلع سوم در کدام گزینه صحیح می باشد ؟
14.
در کدام گزینه دو برابر عدد 2⁹  آمده است ؟
15.
محیط شکل ترکیبی زیر برابر است با : 
شکل ترکیبی مربوط به سوال ۳
16.
جذر ۷۰۰ تا یک رقم اعشار تقریبی برابر است با :
17.
شعاع دایره زیر ۵√ است. اگر اندازه وتر AB چهار برابر OL باشد، وتر AB چند است؟ 
مربوط به سوال ۵
18.
ساده ترین جواب برای عبارت زیر کدام است 
= ۸√ × ۲√
19.
در هر یک از شکل های زیر مقدار مجهول را پیدا کنید. 
پاسخ‌های درست:
شامل: x = 10 الف
شامل: x = 15 ب
شامل: x = 5.656 ج
شامل: x = 1 د
شامل: x = √5 & y = √6 ه
شامل: x = 6 و
مربوط به سوال ۱ 
20.
مشخص کنید هر یک از موارد زیر طول اضلاع یک مثلث قائم الزاویه میتواند باشد یا خیر .
 
الف) ۵/۴ و ۹ و ۷/۲
 
ب) ۱۱√ و ۶ و ۵
 
ج) ۸ و ۶ و ۱۰
پاسخ‌های درست:
شامل: الف ) بله
شامل: ب ) خیر
شامل: ج ) بله
21.
اجزای متناظر هر یک از جفت شکل های هم نهشت زیر را بنویسید. ( اگر مجهولی وجود دارد ابتدا آنرا پیدا کنید) 
پاسخ‌های درست:
شامل: AB = EF & BC = FG & CD = HG & AD = HE
شامل: A = E & B = F & C = G & D = H
شامل: X = 5 & Y = 8 & Z = 11
مربوط به سوال ۳
22.
ثابت کنید در مثلث متساوی الساقین میانه وارد بر قاعده CB ، نیمساز زاویه A روبروی قاعده رأس مثلث است. 
( میانه پاره خطی است که از یک رأس به وسط ضلع مقابل وصل می شود ) 
پاسخ‌های درست:
شامل: از هم نهشتی مثلث ها بین دو مثلث کوچک از متساوی الساقین
23.
دو دایره زیر هم مرکز هستند و نقطه O مرکز دو دایره است. ثابت کنید : AB=CD ؟
 
پاسخ‌های درست:
شامل: از هم نهشتی مثلث ها بین دو مثلث کوچک از متساوی الساقین
مربوط به سوال ۵
24.
چهار ضلعی زیر لوزی است. ثابت کنید دو مثلث ABH و ADK همنهشت هستند.
پاسخ‌های درست:
شامل: از هم نهشتی مثلث ها بین دو مثلث کوچک از متساوی الساقین
مربوط به سوال ۶
25.
حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد تواندار بنویسید.
 
پاسخ‌های درست:
شامل: ۶ بتوان ۳
شامل: ۵ بتوان ۱۸
شامل: ۲ بتوان ۶
شامل: کسر منفی ⅛ بتوان ۵
شامل: کسر پنج هفتم بتوان ۳
شامل: کسر پنج هفتم بتوان یک
شامل: ۹ بتوان ۴
شامل: ۲ بتوان ۵
شامل: ۳ بتوان ۵
شامل: ۳ بتوان ۱۵
شامل: ۳ بتوان ۲
شامل: ۱۸ بتوان ۷
مربوط به سوال ۷
26.
حاصل جذر های زیر را به دست آورید.
 
پاسخ‌های درست:
شامل: ۵.۵
شامل: ۸
مربوط به سوال ۸
27.
مقدار تقریبی جذر های زیر را تا یک رقم اعشار به دست آورید. 
( بهتر است جدول تشکیل دهید )
 
پاسخ‌های درست:
شامل: ۲۲√ ≈ ۴.۷
شامل: ۴۲√ ≈ ۶۰۴۸۵
شامل: ۷۹√ ≈ ۸.۸۹
شامل: ۱۳√ ≈ ۳.۶۱
مربوط به سوال ۹