آزمون ریاضی پایه هفتم از فصل ۵ و ۶

1.
کوچکترین شمارنده هر عدد ، خود عدد  است.
2.
اگر دو عدد برهم بخشپذیر  باشند ، ک.م.م آنها عدد کوچکتر است.
3.
عدد یک شمارنده همه اعداد است.
4.
عددی که یک شمارنده اول داشته باشد ، عددی اول است.
5.
تعداد یال های منشور سه برابر تعداد وجه های جانبی آن است.
6.
اگر اندازه ارتفاع مکعب مربع را ۲۰٪ افزایش دهیم ، حجم مکعب هم ۲۰٪ افزایش پیدا میکند.
7.
کوچکترین مضرب مشترک دو‌عدد اول ،......... است.
8.
عدد ۳۶ دارای ،.........  شمارنده اول است.
9.
کوچکترین عدد اول زوج ،......... است.
10.
هر عدد بزرگتر از ۱ ، حداقل دارای ،......... شمارنده  است.
11.
میخواهید با مقوا مکعبی به ضلع ۱۰سانتیمتر بسازیم. چند سانتیمتر مربع مقوا لازم دارید ؟
12.
یک کاغذ مستطیلی را حول طول آن لوله میکنیم ، شکل حاصل ،......... است.
13.
ب.م.م دو عدد ۲۰و۳۰ چند است؟ 
14.
در کدام گزینه هر دو عددها اولند ؟
15.
کدام گزینه شمارنده عدد ۱۶۸ را نشان نداده است ؟
16.
تعداد عدد های اول بین ۴۰تا۵۰ در کدام گزینه درست آمده است ؟
17.
اگر در ساختن مکعب مستطیلی که طول و عرض قاعده آن ۸و۱۰ سانتیمتر  است ، اگر ۳۶۰ سانتیمتر مقوا بکار رفته باشد، ارتفاع مکعب مستطیل چند سانتیمتر است؟
18.
ابعاد جعبه ای ۷و۶و۵ متر می باشد. اگر مکعب هایی به ابعاد ۲×۲×۲ را بخواهیم در این جعبه بگذاریم ، بیشترین مکعب که میتوان در جعبه جا داد کدام است ؟
19.
یک روزنامه دیواری با ابعاد ۱۲۰ و۵۰ سانتیمتر را میخواهید با عکس ها مربعی شکل مساوی بطور کامل بپوشانید
الف) بزرگترین ضلع ممکن برای این عکس ها را محاسبه  کنید
 
ب) حداقل تعداد عکس هایی که میتوان در این روزنامه دیواری قرار داد را بدست آورید
20.
برای جفت عدد های داده شده زیر هم ب.م.م و هم ک.م.م آنها را محاسبه  کنید.
الف) ۱۵ و ۴۰
ب) ۲۸ و ۳۶
ج) ۸ و ۹
21.
مقدار عبارات زیر را بدون محسابه و ذهنی پاسخ دهید.
=[۱۸٬۶](الف
=(۲۸٬۳۶) (ب
=[۱٬۹] (ج
=(۲۴٬۲۵) (د
22.
مساحت جانی و کل شکل های زیر را بدست آورید.
 
 
مربوط به سوال ۴
یک شکل با قاعده شش ضلعی منتظم
و دیگری با قاعده مثلث قایم الزاویه
23.
با توجه به اندازه های روی شکل ها ، حجم‌هر یک را محسابه کنید (π=۳)
مربوط به سوال ۵
24.
مخزن استوانه ای شکل با شعاع قاعده ۳متر و ارتفاع ۵ متر داریم میخپاهیم بدنه خارجی وسقف آنرا رنگ‌ بزنیم. اگر هزینه هرمتر ۳هزار تومان باشد. هزینه رنگ کردن مخزن چقدر میشود ؟