آزمون علوم تجربی پایه پنجم

1.
ذوب شدن یخ چه نوع تغییری است؟
2.
انجام دادن کدام یک از تغییرات شیمیایی زیر حتما بادخالت انسان صورت میگیرد؟
3.
درکدام یک از تغییرات شیمیایی زیر درهر ثانیه مقدار ماده ی بیشتری تغییر میکند؟
4.
1. کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است؟
5.
کدام یک از تغییرات زیر به سرعت انجام می­شود؟
6.
از جانداران ساکن خشکی فسیل بیشتری درست می شود؟
7.
همه ی تغییرات شیمیایی مضر هستند؟
8.
زیاد شدن رطوبت باعث می شود که وسایل اهنی زودتر زنگ بزنند؟
9.
وقتی ماده ای تغییر شیمیایی میکند دیگر به حالت اول بر نمیگردد؟
10.
آخرین مرحله کاوشگری ................ است؟(نتیجه گیری-فرضیه سازی)
پاسخ‌های درست:
شامل: نتیجه گیری
11.
درچرخه ی آب در طبیعت همه ی تغییرات که صورت می گیرد تغییر ........ است؟(شیمیایی_فیزیکی)
پاسخ‌های درست:
شامل: فیزیکی
12.
یکی از دلایل زیاد شدن سرعت تغییر بعضی از مواد ........... دما است؟(کم شدن _ زیاد شدن)
پاسخ‌های درست:
زیادشدن
13.
کدام یک تغییر فیزیکی است؟
14.
در ظرفی دربسته مقداری هوای مرطوب و یک قطعه آهن  وجود دارد.پس از چند روز کدام مورد در ظرف تغییری نخواهد کرد؟
15.
کدام یک تغییر فیزیکی است؟
16.
اگر هوا را براثر فشار و سرما به مایع تبدیل کنیم .......
17.
درمورد تغییر شیمیایی         الف + ب ====> ج   کدام گزینه نادرست است؟
18.
کدام یک تغییر فیزیکی است؟
19.
کدام تغییر حالت باعث افزایش سرعت تغییر شیمیایی می شود؟
20.
کدام گزینه بیانگر یک مشاهده است؟