آزمون هدیه های آسمان پایه ششم درس 3

1.
نام برادرزاده ی امام حسین (ع) که در نوجوانی به شهادت رسید ، چه بود ؟
2.
پس از معاویه ، چه کسی به حکومت رسید ؟
3.
امام حسین (ع) پس از شنیدن خبر به حکومت رسیدن یزید ، برای چه چیزی ابراز نگرانی کرد ؟
4.
امام حسین (ع) هدف از قیام در مقابل یزید را چه می دانست ؟
5.
امام حسین (ع) در په تاریخی به شهادت رسید ؟
6.
نام خواهر امام حسین (ع) که به پیام رسان کربلا معروف است ؟
7.
حدیث زیر را کامل کنید و بنویسید از قول چه کسی نقل شده است ؟
« .............. چراغ هدایت و کشتی نجات است . »
8.
قرآن کریم چند جزء دارد ؟
9.
امام حسین (ع) فرمودند : هرگز کسی مثل ........ با کسی مثل ......... بیعت نمی کند .
10.
تعداد یاران امام حسین (ع) که در کربلا به شهادت رسیدند چند نفر بودند ؟
11.
چه کسی امام حسین (ع) را به شهادت رساند ؟
12.
یزید در چه سالی به حکومت رسید ؟
13.
وقتی به هم می رسیم ، به یکدیگر ........ می گوییم .
14.
به جاری شدن اشک از چشم ها ............ می گوییم .