پرسشنامه خردمندی وبستر(۲۰۰۳)

1.
من با دشواری بسیاری گذر زندگی را سپری کرده‌ام.
2.
من مجبور شدم تصمیمات مهم و حیاتی زیادی بگیرم.
3.
من بسیاری از معضلات اخلاقی را تجربه کرده‌ام.
4.
من می‌توانم احساسات خود را در مواقعی که ایجاب می‌کند، تنظیم کنم.
5.
من بیشتر بخش منفی زندگی را دیده‌ام. (به عنوان مثال عدم صداقت، دورویی)
6.
برای من آسان است که احساساتم را با شرایط موجود، تنظیم کنم.
7.
من می‌توانم آزادانه احساساتم را بیان کنم، بدون اینکه احساس کنم ممکن است کنترلم را از دست بدهم.
8.
من در شناسایی احساسات ظریف در خودم، خوب هستم.
9.
من اغلب به گذشته شخصی خودم فکر می‌کنم.
10.
به یاد آوردن روزهای گذشته‌ام، به من کمک می‌کند نسبت به مسائل مهم زندگی بینش کسب کنم.
11.
من اغلب زمان‌های گذشته زندگی‌ام را یادآوری می‌کنم، تا ببینم من از آن زمان به بعد چقدر تغییر کرده‌‌ام.
12.
من غالباً خاطرات خود را به یاد می‌آورم.
13.
من در مورد سایر نظام‌های باور مذهبی و یا فلسفی، بسیار کنجکاو هستم.
14.
آثار بحث‌برانگیز هنری، نقش مهم و ارزشمندی در جامعه ایفا می‌کنند.
15.
من دوست دارم که در اطراف افرادی باشم که دیدگاه آنها بسیار متفاوت از من است.
16.
من دوست دارم کتاب‌هایی را بخوانم که مرا به چالش می‌کشد تا درباره مسائل متفاوت فکر کنم.
17.
من می‌توانم با خودم برای دلداری دادن به دیگران، شوخی کنم.
18.
من به آسانی باعث خنده می‌شوم.
19.
من اغلب از طنز استفاده می‌کنم تا دیگران را در راحتی قرار دهم.
20.
من می‌توانم با شخصی که خجالتی است، شوخی کنم و بخندم.