پرسشنامه روانشناسی بین فردی

تحصیلات
سن
1.
در ابتدای آشنایی چه عاملی باعث می شود از ادامه ی آن رابطه صرف نظر کنید؟
2.
در ادامه ی یک رابطه کدام مورد شما را از ادامه ی آن دلسرد می کند؟
3.
کدام مورد بیش از همه در عدم جذابیت یک فرد مؤثر است؟
4.
کدام یک از موارد زیر در جذب شما به یک فرد بیشترین تاثیر را دارد؟
5.
به نظر شما چرا بعضی افراد پارتنری ندارند؟
6.
به نظر شما چه مواردی باعث می شود که فردی نتواند وارد یک رابطه شود؟