پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی

1.
شرکت به بحث پیرامون مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی می­پردازد.
2.
در شرکت سیاست و استراتژی خاصی در خصوص مسئولیت اجتماعی تعریف و معین شده است.
3.
شرکت یکی از مدیران ارشد با مسئولیت مشخص و روشن را در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها تعیین کرده است.
4.
مسائل مسئولیت شرکت با بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در شرکت مشخص شده است.
5.
در شرکت اولویت­های اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت­ها تعریف شده و حتی در سراسر سازمان تعمیم یافته است.
6.
مدیران شرکت با ذی نفعان شرکت در تعامل و گفتگو هستند و نیازهایشان را در نظر می­گیرند.
7.
شرکت تا اندازه­ای در فرایندهای استخدام ، ترفیع ، طراحی محصول و خدمات ، طراحی ساختار ، دفاتر کاری و .... به شاخصهای مسئولیت اجتماعی توجه می­کند و این شاخص ها را وارد فرایندها کرده­است.
8.
شرکت برنامه های عملیاتی جهت کاهش تاثیرات زیان بار فعالیت هایش بر محیط زیست داشته است.
9.
شرکت سیستمی را جهت مانیتور کردن کنترل و بررسی تاثیرات محیط زیستی علی الخصوص استفاده منابع آب و انرژی و انتشار کربن برقرار ساخته است.
10.
شرکت یک برنامه کارآموزی جهت آموزش کارکنان به منظور اجرای سیاست های مربوط به محیط زیست و برنامه عملیاتی دارد.
11.
شرکت می تواند کاهش کمی انتشار کربن را نسبت به سال گذشته نشان دهد.
12.
شرکت برنامه بازیافت منابع مصرفی خود را دارا می­باشد.
13.
شرکت یک برنامه عملیاتی در خصوص ارزیابی نیروی انسانی به طور منظم دارد.
14.
کارکنان، نماینده رسمی در شرکت هستند.
15.
شرکت فرآیندی را در خصوص جلوگیری از تکرار مشکلات مربوط به امور سلامتی و ایمنی نشان می­دهد.
16.
شرکت روند موثری جهت رسیدگی به شکایات دارد.
17.
شرکت از طرح های در حال اجرا جهت کاهش تاثیرات مضر شغلی استفاده می­کند.
18.
شرکت فرصتهایی را برای کارکنان خود برای مشارکت در فعالیتهای CSR فراهم آورده و این تلاش آنان مورد تشویق قرار گرفته است.
19.
شرکت برنامه عملیاتی در خصوص تعامل با جامعه دارد.
20.
شرکت قوانین و رویه ­هایی در خصوص تحلیل رشوه خواری و فساد اعمال کرده است.